𝐒𝐨𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟎𝟎𝟓: 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ “𝐧𝐨́𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐭” (𝐏.𝟐)

𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒 1005 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑙𝑎̀ 1 𝑐ℎ𝑎𝑝 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣. 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 ℎ𝑎̃𝑦 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑖 đ𝑒̂́𝑛[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 𝐜𝐨𝐧 𝐑𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐦𝐞̃ 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚́ đ𝐚̣𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞

𝑅𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑙𝑜𝑎̀𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̣̂𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̣𝑖 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̃ 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 Đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀[…]

Read more

𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨: 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢̃ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢̀𝐚 𝐤𝐡𝐨́𝐚 đ𝐞̂̉ “𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡” 𝐊𝐮𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢?

𝐵𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑇ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑉𝑖̃ đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑎𝑘𝑟𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝐾𝑢𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑎̂𝑦 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 đ𝑒̂̉[…]

Read more

𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥: 𝐒𝐨𝐧 𝐆𝐨𝐤𝐮 đ𝐚̃ 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐢 𝐯𝐨̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮?

𝑇𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉ 𝐴𝑘𝑖𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑖𝑦𝑎𝑚𝑎 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑐𝑎̉𝑚 ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑣𝑜̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑎̉𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 80𝑠 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑎́𝑛𝑔[…]

Read more

𝐒𝐩𝐨𝐢𝐥 𝐌𝐲 𝐇𝐞𝐫𝐨 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟑𝟎𝟒: 𝐃𝐞𝐤𝐮 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐎𝐧𝐞 𝐅𝐨𝐫 𝐀𝐥𝐥

Đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑀𝑦 𝐻𝑒𝑟𝑜 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑝 304. 𝑇𝑖𝑒̂𝑢 đ𝑒̂̀ 𝑀𝑦 𝐻𝑒𝑟𝑜 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎[…]

Read more