𝟏𝟎 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 đ𝐚̃ 𝐭𝐮̛̣ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐦𝐚𝐧𝐠 “𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮” 𝐜𝐮̉𝐚 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 (𝐏𝟐)

𝘛𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘕𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘷𝘢̀ 𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘨𝘢̂𝘺 𝘢̂́𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘹𝘦𝘮 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘵𝘢̀𝘪 𝘨𝘪𝘰̉𝘪, 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘷𝘰̂ 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 “𝘬̼𝘩̼𝘶̼̉𝘯̼𝘨̼ ̼𝘬̼𝘩̼𝘪̼𝘦̼̂́𝘱̼” 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘰̀𝘯 𝘴𝘰̛̉ 𝘩𝘶̛̃𝘶 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 đ𝘪̉𝘯𝘩 𝘤𝘢𝘰.
𝘕𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 (𝘕𝘪𝘯𝘫𝘶𝘵𝘴𝘶) 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘬𝘺̃ 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢𝘬𝘳𝘢 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘢𝘬𝘳𝘢 đ𝘦̂̉ 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘮𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤.𝘕𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘭𝘢̀ 𝘬𝘩𝘢́𝘪 𝘯𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘱𝘩𝘰̂̉ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘣𝘰̣̂ 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘷𝘢̀ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘹𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨.

𝘕𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘰̣𝘤 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘢̣𝘪 𝘵𝘶̛̀ đ𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘢̀𝘺 𝘴𝘢𝘯𝘨 đ𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘹𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘴𝘶𝘰̂́𝘵 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 đ𝘢̃ 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘴𝘩𝘪𝘯𝘰𝘣𝘪 𝘵𝘢̀𝘪 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘵𝘶̛̣ 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘰 𝘷𝘢̀ 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘵𝘳𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘳𝘢 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘳𝘪𝘦̂𝘯𝘨 𝘮𝘪̀𝘯𝘩.

𝘏𝘰̂𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘩𝘢̃𝘺 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 5 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘤𝘰̀𝘯 𝘭𝘢̣𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘯𝘢̀𝘺 𝘯𝘩𝘦́.

6. 𝘚𝘢𝘴𝘶𝘬𝘦 𝘜𝘤𝘩𝘪𝘩𝘢

𝘚̼𝘢̼𝘴̼𝘶̼𝘬̼𝘦̼ ̼đ̼𝘦̼̂́𝘯̼ ̼𝘵̼𝘶̛̼̀ ̼𝘵̼𝘰̣̼̂𝘤̼ ̼𝘥̼𝘢̼𝘯̼𝘩̼ ̼𝘨̼𝘪̼𝘢̼́ ̼𝘜̼𝘤̼𝘩̼𝘪̼𝘩̼𝘢̼ ̼𝘤̼𝘶̼̉𝘢̼ ̼𝘓̼𝘢̼̀𝘯̼𝘨̼ ̼𝘓̼𝘢̼́ ̼𝘷̼𝘢̼̀ ̼𝘭̼𝘢̼̀ ̼𝘯̼𝘨̼𝘶̛̼𝘰̛̼̀𝘪̼ ̼𝘥̼𝘶̼𝘺̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘢̼̂́𝘵̼ ̼𝘴̼𝘰̼̂́𝘯̼𝘨̼ ̼𝘴̼𝘰̼́𝘵̼ ̼𝘵̼𝘳̼𝘰̼𝘯̼𝘨̼ ̼𝘷̼𝘶̣̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘢̼̉𝘮̼ ̼𝘴̼𝘢̼́𝘵̼ ̼𝘨̼𝘪̼𝘢̼ ̼𝘵̼𝘰̣̼̂𝘤̼ ̼𝘮̼𝘢̼̀ ̼𝘢̼𝘯̼𝘩̼ ̼𝘵̼𝘳̼𝘢̼𝘪̼ ̼𝘢̼𝘯̼𝘩̼ ̼𝘮̼𝘪̼̀𝘯̼𝘩̼ ̼đ̼𝘢̼̃ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̛̣̼𝘤̼ ̼𝘩̼𝘪̼𝘦̣̼̂𝘯̼.̼ ̼Đ̼𝘶̛̼𝘰̛̣̼𝘤̼ ̼𝘨̼𝘰̣̼𝘪̼ ̼𝘭̼𝘢̼̀ ̼𝘵̼𝘩̼𝘪̼𝘦̼̂𝘯̼ ̼𝘵̼𝘢̼̀𝘪̼ ̼𝘬̼𝘦̼̂̉ ̼𝘵̼𝘶̛̼̀ ̼𝘬̼𝘩̼𝘪̼ ̼𝘤̼𝘰̼̀𝘯̼ ̼𝘭̼𝘢̼̀ ̼𝘮̼𝘰̣̼̂𝘵̼ ̼đ̼𝘶̛̼́𝘢̼ ̼𝘵̼𝘳̼𝘦̼̉,̼ ̼𝘬̼𝘩̼𝘰̼̂𝘯̼𝘨̼ ̼𝘤̼𝘰̼́ ̼𝘨̼𝘪̼̀ ̼𝘯̼𝘨̼𝘢̣̼𝘤̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘪̼𝘦̼̂𝘯̼ ̼𝘬̼𝘩̼𝘪̼ ̼𝘚̼𝘢̼𝘴̼𝘶̼𝘬̼𝘦̼ ̼𝘤̼𝘶̼̃𝘯̼𝘨̼ ̼𝘱̼𝘩̼𝘢̼́𝘵̼ ̼𝘮̼𝘪̼𝘯̼𝘩̼ ̼𝘳̼𝘢̼ ̼𝘮̼𝘰̣̼̂𝘵̼ ̼𝘷̼𝘢̼̀𝘪̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘢̼̂̃𝘯̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̼𝘢̣̼̂𝘵̼ ̼𝘤̼𝘶̼̉𝘢̼ ̼𝘳̼𝘪̼𝘦̼̂𝘯̼𝘨̼ ̼𝘮̼𝘪̼̀𝘯̼𝘩̼.̼

𝘔̼𝘰̣̼̂𝘵̼ ̼𝘵̼𝘳̼𝘰̼𝘯̼𝘨̼ ̼𝘴̼𝘰̼̂́ ̼đ̼𝘰̼́ ̼𝘵̼𝘩̼𝘪̼̀ ̼𝘯̼𝘰̼̂̉𝘪̼ ̼𝘣̼𝘢̣̼̂𝘵̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘢̼̂́𝘵̼ ̼𝘤̼𝘩̼𝘪̼́𝘯̼𝘩̼ ̼𝘭̼𝘢̼̀ ̼𝘒̼𝘪̼𝘳̼𝘪̼𝘯̼-̼ ̼𝘮̼𝘰̣̼̂𝘵̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̼𝘢̣̼̂𝘵̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̼𝘢̣̼̂𝘵̼ ̼𝘵̼𝘶̼𝘺̼𝘦̣̼̂𝘵̼ ̼𝘷̼𝘰̛̼̀𝘪̼ ̼đ̼𝘶̛̼𝘰̛̣̼𝘤̼ ̼𝘚̼𝘢̼𝘴̼𝘶̼𝘬̼𝘦̼ ̼𝘱̼𝘩̼𝘢̼́𝘵̼ ̼𝘵̼𝘳̼𝘪̼𝘦̼̂̉𝘯̼ ̼𝘣̼𝘰̛̼̉𝘪̼ ̼𝘵̼𝘶̛̼̀ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̼𝘢̣̼̂𝘵̼ ̼𝘊̼𝘩̼𝘪̼𝘥̼𝘰̼𝘳̼𝘪̼ ̼𝘤̼𝘶̼̉𝘢̼ ̼𝘒̼𝘢̼𝘬̼𝘢̼𝘴̼𝘩̼𝘪̼.̼ ̼𝘚̼𝘢̼𝘴̼𝘶̼𝘬̼𝘦̼ ̼𝘤̼𝘰̼́ ̼𝘵̼𝘩̼𝘦̼̂̉ ̼𝘳̼𝘶̼́𝘵̼ ̼𝘳̼𝘢̼ ̼𝘵̼𝘪̼𝘢̼ ̼𝘤̼𝘩̼𝘰̛̼́𝘱̼ ̼𝘵̼𝘳̼𝘶̛̣̼𝘤̼ ̼𝘵̼𝘪̼𝘦̼̂́𝘱̼ ̼𝘵̼𝘶̛̼̀ ̼đ̼𝘢̼́𝘮̼ ̼𝘮̼𝘢̼̂𝘺̼ ̼𝘴̼𝘢̼̂́𝘮̼ ̼𝘴̼𝘦̼́𝘵̼,̼ ̼𝘨̼𝘪̼𝘢̼ ̼𝘵̼𝘢̼̆𝘯̼𝘨̼ ̼𝘴̼𝘶̛̼́𝘤̼ ̼𝘮̼𝘢̣̼𝘯̼𝘩̼ ̼đ̼𝘰̼̀𝘯̼ ̼𝘵̼𝘢̼̂́𝘯̼ ̼𝘤̼𝘰̼̂𝘯̼𝘨̼ ̼𝘤̼𝘶̼̉𝘢̼ ̼𝘮̼𝘪̼̀𝘯̼𝘩̼ ̼𝘷̼𝘢̼̀ ̼𝘩̼𝘶̛̼𝘰̛̼́𝘯̼𝘨̼ ̼𝘯̼𝘰̼́ ̼𝘷̼𝘦̼̂̀ ̼𝘱̼𝘩̼𝘪̼́𝘢̼ ̼đ̼𝘰̼̂́𝘪̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̼̉.̼

𝘒̼𝘺̼̃ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̼𝘢̣̼̂𝘵̼ ̼𝘮̼𝘢̣̼𝘯̼𝘩̼ ̼𝘮̼𝘦̼̃ ̼𝘯̼𝘢̼̀𝘺̼ ̼đ̼𝘶̛̼𝘰̛̣̼𝘤̼ ̼𝘥̼𝘶̛̣̼𝘢̼ ̼𝘵̼𝘳̼𝘦̼̂𝘯̼ ̼𝘺̼𝘦̼̂́𝘶̼ ̼𝘵̼𝘰̼̂́ ̼𝘴̼𝘦̼́𝘵̼ ̼𝘷̼𝘰̛̼́𝘪̼ ̼𝘷̼𝘢̣̼̂𝘯̼ ̼𝘵̼𝘰̼̂́𝘤̼ ̼𝘥̼𝘪̼ ̼𝘤̼𝘩̼𝘶̼𝘺̼𝘦̼̂̉𝘯̼ ̼𝘭̼𝘦̼̂𝘯̼ ̼𝘵̼𝘰̛̼́𝘪̼ ̼𝘷̼𝘢̣̼̂𝘯̼ ̼𝘵̼𝘰̼̂́𝘤̼ ̼1̼/̼1̼0̼0̼0̼𝘵̼𝘩̼ ̼𝘮̼𝘰̣̼̂𝘵̼ ̼𝘨̼𝘪̼𝘢̼̂𝘺̼ ̼𝘯̼𝘦̼̂𝘯̼ ̼𝘨̼𝘢̼̂̀𝘯̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘶̛̼ ̼𝘬̼𝘩̼𝘰̼̂𝘯̼𝘨̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘦̼̂̉ ̼𝘵̼𝘳̼𝘢̼́𝘯̼𝘩̼ ̼đ̼𝘶̛̼𝘰̛̣̼𝘤̼.̼ ̼𝘕̼𝘨̼𝘢̼𝘺̼ ̼𝘤̼𝘢̼̉ ̼𝘜̼𝘻̼𝘶̼𝘮̼𝘢̼𝘬̼𝘪̼ ̼𝘕̼𝘢̼𝘳̼𝘶̼𝘵̼𝘰̼ ̼𝘤̼𝘶̼̃𝘯̼𝘨̼ ̼𝘬̼𝘩̼𝘰̼̂𝘯̼𝘨̼ ̼𝘤̼𝘰̼́ ̼đ̼𝘶̼̉ ̼𝘵̼𝘩̼𝘰̛̼̀𝘪̼ ̼𝘨̼𝘪̼𝘢̼𝘯̼ ̼đ̼𝘦̼̂̉ ̼𝘯̼𝘦̼́ ̼𝘵̼𝘳̼𝘢̼́𝘯̼𝘩̼ ̼𝘒̼𝘪̼𝘳̼𝘪̼𝘯̼ ̼𝘯̼𝘦̼̂𝘯̼ ̼𝘤̼𝘩̼𝘪̼̉ ̼𝘤̼𝘰̼̀𝘯̼ ̼𝘤̼𝘢̼́𝘤̼𝘩̼ ̼𝘱̼𝘩̼𝘢̼̉𝘪̼ ̼đ̼𝘰̼̂́𝘪̼ ̼𝘮̼𝘢̣̼̆𝘵̼ ̼𝘷̼𝘰̛̼́𝘪̼ ̼𝘯̼𝘰̼́.̼

7. 𝘛𝘴𝘶𝘯𝘢𝘥𝘦 𝘚𝘦𝘯𝘫𝘶

𝘛𝘴𝘶𝘯𝘢𝘥𝘦 𝘚𝘦𝘯𝘫𝘶 𝘭𝘢̀ 𝘏𝘰𝘬𝘢𝘨𝘦 đ𝘦̣̂ 𝘯𝘨𝘶̃ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘓𝘢̀𝘯𝘨 𝘓𝘢́ 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘛𝘢𝘮 𝘕𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘏𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘛𝘩𝘰𝘢̣𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘓𝘢̀𝘯𝘨 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘑𝘪𝘳𝘢𝘪𝘺𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘖𝘳𝘰𝘤𝘩𝘪𝘮𝘢𝘳𝘶. 𝘉𝘢̀ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘹𝘦𝘮𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘬𝘶𝘯𝘰𝘪𝘤𝘩𝘪 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵, 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘺 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘵𝘢̀𝘪 𝘨𝘪𝘰̉𝘪 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘮𝘰̣𝘪 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘩𝘦̣̂.

𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘣𝘢̣̂𝘵 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘬𝘩𝘢̉ 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘺 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘵𝘢̀𝘪 𝘨𝘪𝘰̉𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘭𝘢̀ 𝘛𝘴𝘶𝘯𝘢𝘥𝘦 đ𝘢̃ 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘰 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘚𝘢́𝘯𝘨 𝘛𝘢̣𝘰 𝘛𝘢́𝘪 𝘚𝘪𝘯𝘩, 𝘤𝘩𝘪𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘯𝘢̀𝘺 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘊𝘩𝘢𝘬𝘳𝘢 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘥𝘶̛̣ 𝘵𝘳𝘶̛̃ 𝘣𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘈̂𝘮 𝘗𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘈̂́𝘯 đ𝘦̂̉ 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘶̣𝘤 𝘵𝘢̣𝘰 𝘳𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘦̂́ 𝘣𝘢̀𝘰 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘰̛ 𝘵𝘩𝘦̂̉, 𝘤̼𝘩̼𝘶̛̼̃𝘢̼ ̼𝘭̼𝘢̼̀𝘯̼𝘩̼ ̼𝘮̼𝘰̣̼𝘪̼ ̼𝘷̼𝘦̼̂́𝘵̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̛̼𝘰̛̼𝘯̼𝘨̼ ̼𝘷̼𝘢̼̀ ̼𝘵̼𝘩̼𝘢̣̼̂𝘮̼ ̼𝘤̼𝘩̼𝘪̼́ ̼𝘵̼𝘢̼́𝘪̼ ̼𝘵̼𝘢̣̼𝘰̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘶̛̼̃𝘯̼𝘨̼ ̼𝘤̼𝘰̛̼ ̼𝘲̼𝘶̼𝘢̼𝘯̼ ̼đ̼𝘢̼̃ ̼𝘮̼𝘢̼̂́𝘵̼.̼

𝘕̼𝘩̼𝘢̼̂̃𝘯̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̼𝘢̣̼̂𝘵̼ ̼𝘯̼𝘢̼̀𝘺̼ ̼𝘨̼𝘪̼𝘶̼́𝘱̼ ̼𝘛̼𝘴̼𝘶̼𝘯̼𝘢̼𝘥̼𝘦̼ ̼𝘵̼𝘳̼𝘰̛̼̉ ̼𝘯̼𝘦̼̂𝘯̼ ̼𝘣̼𝘢̼̂́𝘵̼ ̼𝘵̼𝘶̛̼̉ ̼𝘵̼𝘳̼𝘰̼𝘯̼𝘨̼ ̼𝘤̼𝘢̼́𝘤̼ ̼𝘵̼𝘳̼𝘢̣̼̂𝘯̼ ̼𝘤̼𝘩̼𝘪̼𝘦̼̂́𝘯̼,̼ ̼𝘵̼𝘶̼𝘺̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘪̼𝘦̼̂𝘯̼ ̼𝘥̼𝘰̼ ̼𝘤̼𝘢̼́𝘤̼ ̼𝘵̼𝘦̼̂́ ̼𝘣̼𝘢̼̀𝘰̼ ̼𝘤̼𝘩̼𝘪̼̉ ̼𝘤̼𝘰̼́ ̼𝘵̼𝘩̼𝘦̼̂̉ ̼𝘱̼𝘩̼𝘢̼̂𝘯̼ ̼𝘤̼𝘩̼𝘪̼𝘢̼ ̼𝘷̼𝘢̼̀ ̼𝘵̼𝘢̣̼𝘰̼ ̼𝘳̼𝘢̼ ̼𝘵̼𝘳̼𝘰̼𝘯̼𝘨̼ ̼𝘮̼𝘰̣̼̂𝘵̼ ̼𝘬̼𝘩̼𝘰̼𝘢̼̉𝘯̼𝘨̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘰̛̼̀𝘪̼ ̼𝘨̼𝘪̼𝘢̼𝘯̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘢̼̂́𝘵̼ ̼đ̼𝘪̣̼𝘯̼𝘩̼ ̼𝘯̼𝘦̼̂𝘯̼ ̼𝘯̼𝘰̼́ ̼𝘨̼𝘪̼𝘢̼́𝘯̼ ̼𝘵̼𝘪̼𝘦̼̂́𝘱̼ ̼𝘳̼𝘶̼́𝘵̼ ̼𝘯̼𝘨̼𝘢̼̆́𝘯̼ ̼𝘵̼𝘶̼𝘰̼̂̉𝘪̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘰̣̼ ̼𝘤̼𝘶̼̉𝘢̼ ̼𝘯̼𝘨̼𝘶̛̼𝘰̛̼̀𝘪̼ ̼𝘴̼𝘶̛̼̉ ̼𝘥̼𝘶̣̼𝘯̼𝘨̼.̼

8. 𝘖𝘳𝘰𝘤𝘩𝘪𝘮𝘢𝘳𝘶

𝘖̼𝘳̼𝘰̼𝘤̼𝘩̼𝘪̼𝘮̼𝘢̼𝘳̼𝘶̼ ̼𝘭̼𝘢̼̀ ̼𝘮̼𝘰̣̼̂𝘵̼ ̼𝘵̼𝘳̼𝘰̼𝘯̼𝘨̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘶̛̼̃𝘯̼𝘨̼ ̼𝘚̼𝘢̼𝘯̼𝘯̼𝘪̼𝘯̼ ̼𝘩̼𝘶̼𝘺̼𝘦̼̂̀𝘯̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘰̼𝘢̣̼𝘪̼ ̼𝘤̼𝘶̼̉𝘢̼ ̼𝘓̼𝘢̼̀𝘯̼𝘨̼ ̼𝘓̼𝘢̼́ ̼𝘤̼𝘶̼̃𝘯̼𝘨̼ ̼𝘭̼𝘢̼̀ ̼𝘯̼𝘩̼𝘢̼̂𝘯̼ ̼𝘷̼𝘢̣̼̂𝘵̼ ̼𝘱̼𝘩̼𝘢̼̉𝘯̼ ̼𝘥̼𝘪̼𝘦̣̼̂𝘯̼ ̼𝘤̼𝘩̼𝘪̼́𝘯̼𝘩̼ ̼𝘵̼𝘳̼𝘰̼𝘯̼𝘨̼ ̼𝘢̼𝘯̼𝘪̼𝘮̼𝘦̼ ̼𝘕̼𝘢̼𝘳̼𝘶̼𝘵̼𝘰̼.̼ ̼𝘏̼𝘢̼̆́𝘯̼ ̼đ̼𝘶̛̼𝘰̛̣̼𝘤̼ ̼𝘹̼𝘦̼𝘮̼ ̼𝘭̼𝘢̼̀ ̼𝘮̼𝘰̣̼̂𝘵̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘪̼𝘦̼̂𝘯̼ ̼𝘵̼𝘢̼̀𝘪̼ ̼𝘷̼𝘦̼̂̀ ̼𝘤̼𝘢̼́𝘤̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘢̼̂̃𝘯̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̼𝘢̣̼̂𝘵̼.̼ ̼𝘏̼𝘢̼̆́𝘯̼ ̼𝘤̼𝘰̼́ ̼𝘮̼𝘰̼𝘯̼𝘨̼ ̼𝘮̼𝘶̼𝘰̼̂́𝘯̼ ̼𝘭̼𝘢̼̀ ̼𝘤̼𝘰̼́ ̼đ̼𝘶̛̼𝘰̛̣̼𝘤̼ ̼𝘴̼𝘶̛̣̼ ̼𝘣̼𝘢̼̂́𝘵̼ ̼𝘵̼𝘶̛̼̉ ̼𝘯̼𝘦̼̂𝘯̼ ̼đ̼𝘢̼̃ ̼𝘭̼𝘶̼𝘺̼𝘦̣̼̂𝘯̼ ̼𝘤̼𝘢̼́𝘤̼ ̼𝘤̼𝘢̼̂́𝘮̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̼𝘢̣̼̂𝘵̼ ̼𝘷̼𝘢̼̀ ̼𝘵̼𝘳̼𝘰̛̼̉ ̼𝘯̼𝘦̼̂𝘯̼ ̼đ̼𝘰̣̼̂𝘤̼ ̼𝘢̼́𝘤̼ ̼đ̼𝘪̼𝘦̼̂𝘯̼ ̼𝘤̼𝘶̼𝘰̼̂̀𝘯̼𝘨̼.̼

𝘔̼𝘰̣̼̂𝘵̼ ̼𝘵̼𝘳̼𝘰̼𝘯̼𝘨̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘶̛̼̃𝘯̼𝘨̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘢̼̂̃𝘯̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̼𝘢̣̼̂𝘵̼ ̼đ̼𝘢̼́𝘯̼𝘨̼ ̼𝘴̼𝘰̛̣̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘢̼̂́𝘵̼ ̼đ̼𝘶̛̼𝘰̛̣̼𝘤̼ ̼𝘖̼𝘳̼𝘰̼𝘤̼𝘩̼𝘪̼𝘮̼𝘢̼𝘳̼𝘶̼ ̼𝘴̼𝘢̼́𝘯̼𝘨̼ ̼𝘵̼𝘢̣̼𝘰̼ ̼𝘳̼𝘢̼ ̼𝘭̼𝘢̼̀ ̼𝘛̼𝘩̼𝘶̼𝘢̣̼̂𝘵̼ ̼𝘵̼𝘢̼́𝘪̼ ̼𝘴̼𝘪̼𝘯̼𝘩̼.̼ ̼𝘘̼𝘶̼𝘢̼ ̼𝘳̼𝘢̼̂́𝘵̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘪̼𝘦̼̂̀𝘶̼ ̼𝘤̼𝘶̼𝘰̣̼̂𝘤̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘪̼́ ̼𝘯̼𝘨̼𝘩̼𝘪̼𝘦̣̼̂𝘮̼,̼ ̼𝘖̼𝘳̼𝘰̼𝘤̼𝘩̼𝘪̼𝘮̼𝘢̼𝘳̼𝘶̼ ̼đ̼𝘢̼̃ ̼𝘣̼𝘪̼𝘦̼̂́𝘯̼ ̼đ̼𝘰̼̂̉𝘪̼ ̼𝘤̼𝘰̛̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘦̼̂̉ ̼𝘵̼𝘩̼𝘢̼̀𝘯̼𝘩̼ ̼1̼ ̼𝘤̼𝘰̼𝘯̼ ̼𝘳̼𝘢̼̆́𝘯̼ ̼𝘵̼𝘳̼𝘢̼̆́𝘯̼𝘨̼ ̼𝘬̼𝘩̼𝘰̼̂̉𝘯̼𝘨̼ ̼𝘭̼𝘰̼̂̀ ̼𝘷̼𝘰̛̼́𝘪̼ ̼𝘷̼𝘢̼̉𝘺̼ ̼𝘭̼𝘢̼̀ ̼𝘯̼𝘩̼𝘶̛̼̃𝘯̼𝘨̼ ̼𝘤̼𝘰̼𝘯̼ ̼𝘳̼𝘢̼̆́𝘯̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘰̼̉ ̼𝘤̼𝘰̼́ ̼𝘵̼𝘩̼𝘦̼̂̉ ̼𝘵̼𝘶̛̣̼ ̼𝘵̼𝘢̼̂́𝘯̼ ̼𝘤̼𝘰̼̂𝘯̼𝘨̼ ̼𝘬̼𝘦̼̉ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̼̀.̼ ̼𝘊̼𝘩̼𝘰̼ ̼𝘥̼𝘶̼̀ ̼𝘣̼𝘪̣̼ ̼𝘤̼𝘢̼̆́𝘵̼ ̼𝘳̼𝘰̛̼̀𝘪̼,̼ ̼𝘖̼𝘳̼𝘰̼𝘤̼𝘩̼𝘪̼𝘮̼𝘢̼𝘳̼𝘶̼ ̼𝘷̼𝘢̼̂̃𝘯̼ ̼𝘤̼𝘰̼́ ̼𝘵̼𝘩̼𝘦̼̂̉ ̼𝘯̼𝘰̼̂́𝘪̼ ̼𝘭̼𝘢̣̼𝘪̼ ̼𝘤̼𝘰̛̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘦̼̂̉.̼

9. 𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘜𝘻𝘶𝘮𝘢𝘬𝘪

𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘜𝘻𝘶𝘮𝘢𝘬𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘏𝘰𝘬𝘢𝘨𝘦 đ𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘢̂́𝘵 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘶̉𝘢 𝘓𝘢̀𝘯𝘨 𝘓𝘢́, 𝘷𝘢̀ 𝘭𝘢̀ 𝘩𝘰̣𝘤 𝘵𝘳𝘰̀ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘚𝘢𝘴𝘶𝘬𝘦 𝘜𝘤𝘩𝘪𝘩𝘢. Đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘹𝘦𝘮 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘯 đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘩𝘦̣̂ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩, 𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘢̃ 𝘵𝘶̛̣ 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘰 𝘳𝘢 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘢̉𝘯 𝘵𝘩𝘢̂𝘯.

𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 đ𝘢̃ 𝘩𝘰̣𝘤 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘙𝘢𝘴𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘯𝘨𝘢̆́𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘶̛̣ 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘳𝘢 𝘱𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘢̉𝘯 𝘙𝘢𝘴𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘳𝘪𝘦̂𝘯𝘨 𝘮𝘪̀𝘯𝘩- 𝘙𝘢𝘴𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘷𝘰̂ 𝘩𝘪̀𝘯𝘩. Đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘙𝘢𝘴𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘩𝘰̂̃𝘯 𝘩𝘰̛̣𝘱 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘦̣̂ 𝘗𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘷𝘢̀𝘰 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘰́, 𝘥𝘰 đ𝘰́ 𝘙𝘢𝘴𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘶̉ 𝘴𝘶̛̣ 𝘰̂̉𝘯 đ𝘪̣𝘯𝘩 đ𝘦̂̉ 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘥𝘶𝘺 𝘵𝘳𝘪̀ 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 1 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨, 𝘯𝘦̂𝘯 𝘵𝘢̣𝘰 𝘳𝘢 1 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 đ𝘪 𝘤𝘶̛̣𝘤 𝘬𝘺̀ 𝘥𝘪̣ 𝘥𝘢̣𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘙𝘢𝘴𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯.

𝘒̼𝘩̼𝘪̼ ̼𝘣̼𝘢̼𝘺̼ ̼đ̼𝘶̛̼𝘰̛̣̼𝘤̼ ̼𝘮̼𝘰̣̼̂𝘵̼ ̼đ̼𝘰̼𝘢̣̼𝘯̼ ̼𝘙̼𝘢̼𝘴̼𝘦̼𝘯̼𝘨̼𝘢̼𝘯̼ ̼𝘤̼𝘶̼̉𝘢̼ ̼𝘉̼𝘰̼𝘳̼𝘶̼𝘵̼𝘰̼ ̼𝘴̼𝘦̼̃ ̼𝘣̼𝘪̼𝘦̼̂́𝘯̼ ̼𝘮̼𝘢̼̂́𝘵̼ ̼𝘵̼𝘳̼𝘰̛̼̉ ̼𝘯̼𝘦̼̂𝘯̼ ̼𝘷̼𝘰̼̂ ̼𝘩̼𝘪̼̀𝘯̼𝘩̼ ̼𝘬̼𝘩̼𝘪̼𝘦̼̂́𝘯̼ ̼đ̼𝘰̼̂́𝘪̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̼̉ ̼𝘬̼𝘩̼𝘰̼́ ̼𝘤̼𝘰̼́ ̼𝘵̼𝘩̼𝘦̼̂̉ ̼𝘵̼𝘳̼𝘢̼́𝘯̼𝘩̼ ̼đ̼𝘶̛̼𝘰̛̣̼𝘤̼.̼ ̼𝘛̼𝘶̼𝘺̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘪̼𝘦̼̂𝘯̼ ̼𝘥̼𝘶̼̀ ̼𝘩̼𝘪̼̀𝘯̼𝘩̼ ̼𝘥̼𝘢̣̼𝘯̼𝘨̼ ̼𝘯̼𝘰̼́ ̼𝘮̼𝘢̼̂́𝘵̼ ̼đ̼𝘪̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘶̛̼𝘯̼𝘨̼ ̼𝘊̼𝘩̼𝘢̼𝘬̼𝘳̼𝘢̼ ̼𝘱̼𝘩̼𝘰̼𝘯̼𝘨̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̼𝘢̣̼̂𝘵̼ ̼𝘤̼𝘶̼̉𝘢̼ ̼𝘯̼𝘰̼́ ̼𝘷̼𝘢̼̂̃𝘯̼ ̼𝘰̛̼̉ ̼đ̼𝘰̼́ ̼𝘷̼𝘢̼̀ ̼𝘷̼𝘢̼̂̃𝘯̼ ̼𝘤̼𝘰̼́ ̼𝘵̼𝘩̼𝘦̼̂̉ ̼𝘨̼𝘢̼̂𝘺̼ ̼𝘴̼𝘢̼́𝘵̼ ̼𝘵̼𝘩̼𝘶̛̼𝘰̛̼𝘯̼𝘨̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *