𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞: 𝟓 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 đ𝐚̃ 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢̀ 𝐋𝐮𝐟𝐟𝐲, 𝐜𝐚́𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐀𝐜𝐞 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐜 𝐧𝐮𝐨̂́𝐢

𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑢𝑦 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̀ ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑎̣̆𝑐. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑜̂́𝑖[…]

Read more

𝟭𝟬 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗮̆́𝗰 𝗻𝗴𝗮̂̀𝘂 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗰𝘂̉𝗮 𝗥𝗼𝗿𝗼𝗻𝗼𝗮 𝗭𝗼𝗿𝗼

𝐶𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜𝑝 10 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 𝑎̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑦́ 𝑐ℎ𝑖́ đ𝑎̀𝑛 𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑍𝑜𝑟𝑜, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖[…]

Read more