𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐚̆𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐲̉, 𝟖 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐚𝐮 đ𝐚̂𝐲 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚́𝐢 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̣𝐨

Trái ác quỷ là một biểu tượng không thể thiếu của One piece. Những kẻ sở hữu chúng sẽ được[…]

Read more