𝟏𝟎 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐑𝐚𝐬𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨, 𝐦𝐚̀𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 đ𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟓

𝐷𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 10 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑅𝑎𝑠𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑁𝑎𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑣𝑎̀ 𝐵𝑜𝑟𝑢𝑡𝑜. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟖 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 đ𝐞𝐧 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞, 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐨 𝐥𝐚̂́𝐲 đ𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧?

𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎 𝑡𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ đ𝑎̂́𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ ℎ𝑎̀𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑜́, 𝑡𝑢𝑦[…]

Read more

𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐓𝐢𝐭𝐚𝐧: 𝐄𝐫𝐞𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞 𝐝𝐨̣𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐥𝐞𝐲, 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐤𝐞̉ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐚𝐢?

𝑇𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝐴𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝐸𝑟𝑒𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑜̛̣ ℎ𝑎̃𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑍𝑒𝑘𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎̂𝑛[…]

Read more

𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐀́𝐨 Đ𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚́𝐦 𝐓𝐮̛̉ 𝐋𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐚𝐧, đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ “𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐌𝐨̂𝐧𝐠”

𝐻𝑎̃𝑦 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝐴́𝑜 Đ𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑇ℎ𝑎́𝑚 𝑇𝑢̛̉ 𝐿𝑢̛̀𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑛ℎ 𝐶𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑒́![…]

Read more

𝟓 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐙𝐨𝐫𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐑𝐚𝐲𝐥𝐞𝐢𝐠𝐡, 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐡𝐚𝐲 𝐜𝐨̂́ 𝐲́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐎𝐝𝐚?

𝑍𝑜𝑟𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑆𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑅𝑎𝑦𝑙𝑒𝑖𝑔ℎ 𝑙𝑎̀ 2 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑓𝑎𝑛 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔[…]

Read more

𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞: 𝟔 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐄𝐧𝐦𝐚, 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ đ𝐚̃ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐊𝐨𝐳𝐮𝐤𝐢 𝐎𝐝𝐞𝐧 đ𝐚̉ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐊𝐚𝐢𝐝𝐨

𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝐸𝑛𝑚𝑎 (𝐷𝑖𝑒̂𝑚 𝑀𝑎), 𝑍𝑜𝑟𝑜 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̃ ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎.[…]

Read more

𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟎𝟎𝟐 : 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐦𝐚̃ 𝐛𝐢́ 𝐚̂̉𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚́𝐭 𝐜𝐡𝐞́𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐙𝐨𝐫𝐨 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐊𝐚𝐢𝐝𝐨 “𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐦𝐚̣̆𝐭”

𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 ℎ𝑎̃𝑦 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑚 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑥𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑎́𝑡 𝑐ℎ𝑒́𝑚 đ𝑎̂́𝑦 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖̀ đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝐾𝑎𝑖𝑑𝑜 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑜̣̂𝑛𝑔[…]

Read more