𝟑 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐓𝐮̛́ 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞

𝑁𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑓𝑎𝑛 𝑐𝑢𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑎̆̉𝑛 “𝑠𝑢̛̣ 𝑟𝑎 đ𝑖” 𝑐𝑢̉𝑎 𝑆ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠 𝑇𝑜́𝑐 Đ𝑜̉ 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛[…]

Read more