𝟏𝟎 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐚́𝐢 đ𝐚̂́𝐭 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥, 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐊𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧 đ𝐞̂̀𝐮 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐩

𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑝 10 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎́𝑖 đ𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑜𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑙 𝑛ℎ𝑒́! 10. 𝑇𝑎𝑢[…]

Read more

Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝟓 𝐇𝐨𝐦𝐢𝐞𝐬 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥̵𝐢̵𝐧̵𝐡̵ ̵𝐡̵𝐨̵̵̵̂̀𝐧̵ ̵𝐜̵𝐮̵̵̉𝐚̵ ̵𝐧̵𝐠̵𝐮̵̵̛𝐨̵̵̵̛̀𝐢̵ ̵𝐬̵𝐨̵̵̵̛̉ ̵𝐡̵𝐮̵̵̵̛̃𝐮̵ ̵𝐭̵𝐫̵𝐚̵̵́𝐢̵ ̵𝐚̵̵́𝐜̵ ̵𝐪̵𝐮̵𝐲̵̵̉ 𝐒𝐨𝐫𝐮 𝐒𝐨𝐫𝐮 𝐧𝐨 𝐌𝐢

𝐻𝑜𝑚𝑖𝑒𝑠 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝐵𝑖𝑔 𝑀𝑜𝑚 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑣𝑒̉ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑢𝑦 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝐻𝑜𝑚𝑖𝑒𝑠[…]

Read more