𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞: Đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐯𝐞̂́𝐭 𝐬𝐞̣𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐊𝐚𝐢𝐝𝐨 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐙𝐨𝐫𝐨 đ𝐚̃ đ𝐮̉ 𝐭𝐚̂̀𝐦 đ𝐞̂̉ 𝐬𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 “𝐛𝐨̂́ 𝐯𝐨̛̣” 𝐎𝐝𝐞𝐧?

𝑍𝑜𝑟𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ 2 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑠𝑒̣𝑜 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝐾𝑎𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑢 𝑚𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑜̛̉ 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐚𝐠𝐞 𝐤𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘦 𝘨𝘰̂́𝘤 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰, 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘹𝘦𝘮 đ𝘢̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘮 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘱 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨[…]

Read more

𝟓 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ “𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚” ᴘʜᴏɴɢ 𝐚̂́ɴ 𝐊𝐚𝐫𝐦𝐚 “𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐚̉𝐨” 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨

𝘒𝘢𝘸𝘢𝘬𝘪 đ𝘢̃ đ𝘶̛𝘢 𝘳𝘢 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘺́ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘶́ 𝘷𝘪̣ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢 𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 56, đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘤𝘰̛ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘤𝘶̉𝘢[…]

Read more

𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨: 𝐓𝐨𝐩 𝟕 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐝𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐨 𝐒𝐚𝐬𝐮𝐤𝐞 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐞̂𝐧

𝘊𝘩𝘪𝘥𝘰𝘳𝘪 (𝘛𝘩𝘪𝘦̂𝘯 Đ𝘪𝘦̂̉𝘶) 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘩𝘦̣̂ 𝘭𝘰̂𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘰 𝘳𝘢 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘏𝘢𝘵𝘢𝘬𝘦 𝘒𝘢𝘬𝘢𝘴𝘩𝘪. 𝘊𝘩𝘪𝘦̂𝘶 𝘯𝘢̀𝘺 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘢̣𝘰[…]

Read more

𝐌𝐮𝐭𝐞𝐧 𝐑𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐕𝐚̀ 𝟏𝟎 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢̃ Đ𝐚̣𝐢 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐘𝐞̂𝐮 𝐌𝐞̂́𝐧

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘋𝘳𝘢𝘨𝘰𝘯 𝘉𝘢𝘭𝘭, 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢̣̂𝘯 𝘤.𝘩.𝘪.𝘦̂́.𝘯 𝘮𝘢̃𝘯 𝘯𝘩𝘢̃𝘯 𝘤𝘰̀𝘯 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘢̉𝘮 𝘳𝘢̂́𝘵 đ𝘢́𝘯𝘨 𝘣𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘥𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨. 𝘋𝘳𝘢𝘨𝘰𝘯[…]

Read more