𝐏𝐡𝐮̣ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐡𝐨̂ 𝐡𝐚̀𝐨, 𝐠𝐮̛̉𝐢 đ𝐨̛𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐤𝐚 𝐭.𝐚̆́.𝐦 𝐫.𝐮̛̉.𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐫𝐚𝐞𝐦𝐨𝐧

𝑅𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑜̉ 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑎́ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑋𝑢𝑘𝑎 𝑡.𝑎̆́.𝑚 đ𝑎𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔[…]

Read more

𝐓𝐎𝐏 𝟓 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐝𝐚̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞

𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐤𝐢 𝐯𝐮̃ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭

𝐷𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝐻𝑎𝑘𝑖 𝑉𝑢̃ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 (𝐵𝑢𝑠𝑜𝑠ℎ𝑜𝑘𝑢 𝐻𝑎𝑘𝑖) 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡. 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑑𝑎𝑛ℎ[…]

Read more

𝐋𝐲́ 𝐝𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐨̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚̂𝐧, 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̉𝐚 𝐯𝐮𝐚 𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐚̣̆𝐜

𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑡 𝑎̉𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 đ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̀𝑛 𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎̀[…]

Read more

𝐎𝐝𝐚 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝐦.𝐨.𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦𝐢 𝐨̛̉ 𝐖𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛𝐞́ đ𝐢

𝑃ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑜̉𝑖 : 𝑇𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑂𝑑𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑒̃ ℎ𝑎̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑐𝑜́[…]

Read more