6 𝒕𝒓𝒂̣̂𝒏 đ𝒂́𝒏𝒉 1 𝒄𝒉𝒐̣𝒊 1 𝒎𝒂̀ 𝑹𝒐𝒃𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂, 𝒔𝒐̂́ 3 𝒄𝒐̀𝒏 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂̉𝒐 𝒄𝒐̂̉ 𝒃𝒂̆𝒏𝒈 𝑴𝒖̃ 𝑹𝒐̛𝒎 𝒔𝒖𝒚́𝒕 𝒃𝒊̣ “𝒄𝒉𝒐̂𝒏 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈”

𝑅𝑜𝑏𝑖𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 1 đ𝑜̂́𝑖 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̃ 𝑥𝑜̛𝑖 đ𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑒́! 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒, 𝑁𝑖𝑐𝑜 𝑅𝑜𝑏𝑖𝑛[…]

Read more