𝐙𝐚𝐜𝐤 𝐒𝐧𝐲𝐝𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥, 𝐜𝐚́𝐜 𝐟𝐚𝐧 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 “đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́ 𝐯𝐨̛̃ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢̉ 𝐂𝐨𝐧”

𝑍𝑎𝑐𝑘 𝑆𝑛𝑦𝑑𝑒𝑟, 𝑣𝑖̣ đ𝑎̣𝑜 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝐷𝐶 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑐𝑠 𝑡𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑏𝑜̂́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑙𝑖𝑣𝑒-𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑜𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑙, 𝑐𝑎́𝑐 𝑓𝑎𝑛[…]

Read more

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ “𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐡𝐞̉”, đ𝐚̂𝐲 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̀ 𝟑 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐱𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢 𝐨̛̉ 𝐚𝐫𝐜 𝐖𝐚𝐧𝐨

𝐶𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑝 3 𝑑𝑎𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑥𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑏𝑎̆𝑛𝑔 𝑀𝑢̃ 𝑅𝑜̛𝑚 𝑆𝑎𝑛𝑗𝑖 𝑥𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐜𝐚̣̆𝐩 đ𝐨̂𝐢 “𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ đ𝐞̂̉ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐧𝐡𝐚𝐮” 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐠𝐚

𝑁𝑎̆𝑚 𝑐𝑎̣̆𝑝 đ𝑜̂𝑖 “𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ đ𝑒̂̉ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑎𝑢” 𝑠𝑎𝑢 đ𝑎̂𝑦 đ𝑎̃ đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑓𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑎̂́𝑛[…]

Read more

𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀, 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐙𝐨𝐫𝐨 𝐥𝐚̀𝐦 “𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́” 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟎𝟏𝟓

𝑇ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑎̉ 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑆𝑎𝑛𝑗𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑢̃ 𝑘ℎ𝑖́ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑢 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ 𝑒𝑚. 𝐶𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐[…]

Read more