𝐐𝐮𝐚̉ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̉ 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐕𝐮𝐚 𝐇𝐚̉𝐢 𝐓𝐚̣̆𝐜, 𝐇𝐨̉𝐚 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐀𝐜𝐞 đ𝐚̃ 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐭 𝟐 𝐓𝐮̛́ 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠

𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑅𝑎̂𝑢 𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝐾𝑎𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑇𝑢̛́ 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝐻𝑜̉𝑎 𝑄𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝐴𝑐𝑒, 𝑔𝑖𝑜̣𝑡 𝑚𝑎́𝑢 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎[…]

Read more

𝐏𝐡𝐮̣ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐡𝐨̂ 𝐡𝐚̀𝐨, 𝐠𝐮̛̉𝐢 đ𝐨̛𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐤𝐚 𝐭.𝐚̆́.𝐦 𝐫.𝐮̛̉.𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐫𝐚𝐞𝐦𝐨𝐧

𝑅𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑜̉ 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑎́ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑋𝑢𝑘𝑎 𝑡.𝑎̆́.𝑚 đ𝑎𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔[…]

Read more

𝐓𝐎𝐏 𝟓 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐝𝐚̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞

𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐤𝐢 𝐯𝐮̃ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭

𝐷𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝐻𝑎𝑘𝑖 𝑉𝑢̃ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 (𝐵𝑢𝑠𝑜𝑠ℎ𝑜𝑘𝑢 𝐻𝑎𝑘𝑖) 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡. 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑑𝑎𝑛ℎ[…]

Read more