𝐏𝐡𝐮̣ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐡𝐨̂ 𝐡𝐚̀𝐨, 𝐠𝐮̛̉𝐢 đ𝐨̛𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐤𝐚 𝐭.𝐚̆́.𝐦 𝐫.𝐮̛̉.𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐫𝐚𝐞𝐦𝐨𝐧

𝑅𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑜̉ 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑎́ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑋𝑢𝑘𝑎 𝑡.𝑎̆́.𝑚 đ𝑎𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔[…]

Read more

𝗧𝗵𝗮̂́𝘁 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝘀𝗶𝗻𝗵: 𝗩𝘂̛̀𝗮 𝗿𝗮 𝗺𝗮̆́𝘁 đ𝗮̃ 𝗴𝗮̂𝘆 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗮̃𝗶 𝘃𝗶̀ 𝗰𝗵𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗽𝗵𝗮̉𝗻 𝗰𝗮̉𝗺, 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂 đ𝘂́𝗻𝗴 𝗵𝗮𝘆 𝘀𝗮𝗶?

𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑑𝑎́𝑛 𝑛ℎ𝑎̃𝑛 𝑝ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑙𝑢̛𝑢, 𝑔𝑖𝑎̉ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑇ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ[…]

Read more