𝐊𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐠𝐚 𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐓𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐱𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?

𝘔𝘢𝘯𝘨𝘢 𝘈𝘵𝘵𝘢𝘤𝘬 𝘰𝘯 𝘛𝘪𝘵𝘢𝘯 𝘤𝘩𝘢𝘱 139 đ𝘢̃ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘳𝘢 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘩𝘦̂𝘮 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘣𝘰̣̂ 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘩𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘩𝘰𝘢̣𝘪 𝘯𝘶̛̃𝘢 đ𝘢̃[…]

Read more

𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐓𝐢𝐭𝐚𝐧: 𝟖 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐚 đ𝐞̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐄𝐫𝐞𝐧 𝐘𝐞𝐚𝐠𝐞𝐫, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̃ 𝐭𝐮̛̣ “𝐥𝐚̀𝐦 𝐦𝐨̂̀𝐢” 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐚̆𝐧 𝐭𝐡𝐢̣𝐭

𝘎𝘳𝘪𝘴𝘩𝘢 𝘠𝘦𝘢𝘨𝘦𝘳 𝘴𝘰̛̉ 𝘩𝘶̛̃𝘶 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘛𝘪𝘵𝘢𝘯 𝘛𝘩𝘶̉𝘺 𝘛𝘰̂̉ 𝘷𝘢̀ 𝘛𝘪𝘦̂́𝘯 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘌𝘳𝘦𝘯. 𝘎𝘳𝘪𝘴𝘩𝘢 𝘠𝘦𝘢𝘨𝘦𝘳 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘩𝘢 đ𝘦̉[…]

Read more

𝐁𝐮̛́𝐜 𝐱𝐮́𝐜 𝐯𝐢̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟏𝟐 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐨̂̃ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 “𝐜𝐡𝐚 đ𝐞̉” 𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐓𝐢𝐭𝐚𝐧, 𝐜𝐚́𝐜 𝐟𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 “𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐢́ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐩 𝐦𝐨̛́𝐢 đ𝐢 𝐜𝐡𝐞̂ 𝐜𝐚́𝐢 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧”

Đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ 𝘺́ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 đ𝘰̣̂𝘤 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘯𝘩𝘢̆̀𝘮 𝘣𝘢̉𝘰 𝘷𝘦̣̂ 𝘐𝘴𝘢𝘺𝘢𝘮𝘢 𝘏𝘢𝘫𝘪𝘮𝘦, 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘢̃ 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘰 𝘳𝘢 𝘈𝘵𝘵𝘢𝘤𝘬 𝘰𝘯[…]

Read more

𝐒𝐩𝐨𝐢𝐥 𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐎𝐧 𝐓𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢: 𝐄𝐫𝐞𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭, 𝐋𝐞𝐯𝐢 𝐭𝐚̀𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐨̀𝐧 𝐌𝐢𝐤𝐚𝐬𝐚 𝐪𝐮𝐚̂́𝐧 𝐪𝐮𝐲́𝐭 𝐛𝐞̂𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐦 𝐥𝐨̛́𝐧

Đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑎́𝑖 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝐴𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 𝑂𝑛 𝑇𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑔𝑎̂̀𝑛 12 𝑛𝑎̆𝑚 𝑟𝑎[…]

Read more

𝐌𝐚𝐧𝐠𝐚 𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐓𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐤𝐢̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

Đ𝑒̂̉ 𝑘𝑖̉ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 𝐴𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑡𝑎𝑛, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 “𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛[…]

Read more

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐞́𝐭 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞 (𝐏.𝟏)

𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡, ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡[…]

Read more