𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠𝐚 “𝐡𝐚̣𝐢 𝐧𝐚̃𝐨” 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐦𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐑𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞

Ngay sau khi chương cuối cùng phát hành, manga Summer Time Rendering sẽ thể thành anime và một phim live-action.[…]

Read more

𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥 𝐙: 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐨𝐢𝐝𝐬 𝟏𝟕 𝐯𝐚̀ 𝟏𝟖 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧

𝐴𝑛𝑑𝑟𝑜𝑖𝑑𝑠 17 𝑣𝑎̀ 18 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑜𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑙 𝑍 𝑏𝑎𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑖𝑒̂𝑢 𝑡𝑎̉ 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑒̉ 𝑝ℎ𝑎̉𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑢̉𝑦 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑡[…]

Read more

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐡𝐚̀𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐱𝐞𝐦 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐢́ 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 (𝐏.𝟐)

𝐾ℎ𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑖̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̛́ đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑜̣̂ 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑔𝑖𝑢́𝑝[…]

Read more

𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐓𝐢𝐭𝐚𝐧: 𝐄𝐫𝐞𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞 𝐝𝐨̣𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐥𝐞𝐲, 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐤𝐞̉ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐚𝐢?

𝑇𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝐴𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝐸𝑟𝑒𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑜̛̣ ℎ𝑎̃𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑍𝑒𝑘𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎̂𝑛[…]

Read more

𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐀́𝐨 Đ𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚́𝐦 𝐓𝐮̛̉ 𝐋𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐚𝐧, đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ “𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐌𝐨̂𝐧𝐠”

𝐻𝑎̃𝑦 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝐴́𝑜 Đ𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑇ℎ𝑎́𝑚 𝑇𝑢̛̉ 𝐿𝑢̛̀𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑛ℎ 𝐶𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑒́![…]

Read more

𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐮𝐧𝐜𝐡 𝐌𝐚𝐧: 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐦𝐨̛́𝐢, 𝐕𝐮𝐚 𝐪𝐮𝐚́𝐢 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐨́ 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐠𝐢̀ 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭?

One Punch Man của Murata đang ngày càng có nhiều chi tiết mới khác xa bản gốc khiến câu chuyện[…]

Read more