𝐍𝐠𝐚̣𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥

𝐹𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒̂̉) 𝑙𝑎̀ 1 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝐺𝑜𝑘𝑢 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑘𝑖𝑎, 𝑛𝑜́[…]

Read more

𝐓𝐡𝐚́𝐦 𝐓𝐮̛̉ 𝐋𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐧𝐚𝐧: 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 Đ𝐚̣𝐧 Đ𝐨̉ 𝐯𝐚̀ 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞 𝟐𝟓 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 “𝐜𝐨̛𝐧 𝐬𝐨̂́𝐭” 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧

𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡ℎ𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̛𝑛 2,2 𝑡𝑦̉ 𝑦𝑒̂𝑛 𝑠𝑎𝑢 72 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑢, 𝑇ℎ𝑎́𝑚 𝑇𝑢̛̉ 𝐿𝑢̛̀𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑛ℎ 𝐶𝑜𝑛𝑎𝑛: 𝑉𝑖𝑒̂𝑛 Đ𝑎̣𝑛[…]

Read more

𝐋𝐨𝐚̣𝐭 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐞̂𝐧 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 đ𝐚̀𝐢 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧

𝐷𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑑𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑎𝑚 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 đ𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎́𝑚,[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟓 “𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐚̂́𝐦 𝐜𝐨̂ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐮” 𝐭𝐮̛̀ 𝐤𝐡𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐫𝐚 đ𝐚̃ 𝐨̛̉ “𝐯𝐚̣𝐜𝐡 đ𝐢́𝐜𝐡” 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞, 𝐚𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚̀𝐮 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭?

𝑀𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 “𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑟𝑎 𝑜̛̉ 𝑣𝑎̣𝑐ℎ đ𝑖́𝑐ℎ”, 5 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑎𝑢 đ𝑎̂𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑜̣̂ 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖[…]

Read more

𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐎𝐧 𝐓𝐢𝐭𝐚𝐧 – 𝐖𝐚𝐫 𝐅𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢𝐬 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨𝐩 𝟕 𝐚𝐫𝐜 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐦𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̣𝐢

𝑇𝑢̛̀ 𝑂𝑃: 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑒𝑓𝑜𝑟𝑑 𝑐ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝐴𝑂𝑇: 𝑊𝑎𝑟 𝐹𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑠, đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑜𝑝 7 𝑎𝑟𝑐 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑜 đ𝑎́𝑛ℎ[…]

Read more