𝐋𝐞𝐯𝐢 𝐯𝐚̀ 𝟔 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐀𝐜𝐤𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧 đ𝐚̃ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐧 𝐓𝐢𝐭𝐚𝐧

𝐴𝑐𝑘𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑜̣̂𝑐 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̃ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 𝐴𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑡𝑎𝑛. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐴𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘[…]

Read more

𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐮𝐧𝐜𝐡 𝐌𝐚𝐧: 𝐁𝐚̀𝐧 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐒𝐚𝐢𝐭𝐚𝐦𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐆𝐎𝐃, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̀𝐦 𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐚́𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 “𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐨̣̂𝐭 Đ𝐚̂́𝐦”

𝐶ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 “𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑀𝑜̣̂𝑡 Đ𝑎̂́𝑚” 𝑆𝑎𝑖𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑣𝑎̀ 𝐺𝑂𝐷 𝑐𝑜́ 𝑙𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ 𝑖́𝑡 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐[…]

Read more