𝐌𝐚𝐧𝐠𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐞𝐫𝐤 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐝𝐮̀ 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ đ𝐚̃ 𝐫𝐚 đ𝐢 𝐦𝐚̃𝐢 𝐦𝐚̃𝐢?

𝐷𝑢̀ 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑎𝑢 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑟𝑎 đ𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉ 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑜 𝑀𝑖𝑢𝑟𝑎, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑓𝑎𝑛 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̉𝑖 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑘[…]

Read more

𝐆𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤 𝐎𝐧 𝐓𝐢𝐭𝐚𝐧, 𝟓 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐦𝐚𝐧𝐠𝐚 𝐬𝐚𝐮 đ𝐚̂𝐲 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̣𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐟𝐚𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 “𝐧𝐞́𝐦 đ𝐚́” 𝐭𝐨̛𝐢 𝐛𝐨̛̀𝐢 𝐯𝐢̀ 𝐜𝐚́𝐢 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐞̣̂

𝑇𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑒̂́ ℎ𝑒̣̂ đ𝑜̣̂𝑐 𝑔𝑖𝑎̉ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, 𝑡𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 5 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎[…]

Read more

𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨 𝐌𝐢𝐮𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐚 đ𝐨̛̀𝐢, 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐠𝐚 𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐞𝐫𝐤

𝑇𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉ 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑘 – 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑜 𝑀𝑖𝑢𝑟𝑎 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎 đ𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 6 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 5 𝑛𝑎̆𝑚 2021. 𝑀𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦,[…]

Read more

𝐐𝐮𝐲̉ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 “𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐢𝐬, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐚𝐭”, đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝟔 𝐜𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐲̉ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞

1. 𝐴𝑘𝑖𝑟𝑎 𝐹𝑢𝑑𝑜 – 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑙𝑚𝑎𝑛 𝐴𝑘𝑖𝑟𝑎 𝐹𝑢𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢́𝑡 𝑛ℎ𝑎́𝑡 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎𝑦 𝑥𝑎̂́𝑢 ℎ𝑜̂̉. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔[…]

Read more