𝐆𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐢̣ 𝐯𝐢̀ 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐨̂̀𝐢 𝐥𝐚̆́𝐩 𝐦𝐨̂ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐫𝐚𝐞𝐦𝐨𝐧, 𝐦𝐞̀𝐨 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 đ𝐚̣𝐩 đ𝐨̂̉ “𝐦𝐞̀𝐨 𝐦𝐚́𝐲” 𝐯𝐨̛̃ 𝐭𝐚𝐧 𝐭𝐚̀𝐧𝐡

𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑙𝑎̀𝑛 𝑔𝑖𝑜́. 𝑀𝑒̀𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜𝑎̀𝑖 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖̣𝑐ℎ 𝑛𝑔𝑜̛̣𝑚 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜̂̃ 𝑛𝑜́𝑖.[…]

Read more