𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥: 𝐇𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐆𝐨𝐤𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐏𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐨

𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑎̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑜𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑙, 𝑃𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑙𝑎̀ 1 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛[…]

Read more