𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥: 𝐕𝐢̀ 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐠𝐨̛̃ 𝐆𝐨𝐤𝐮 𝐦𝐚̀ 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐚𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐨́ 𝐬𝐨̂́ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐢 𝐭𝐡𝐚̉𝐦 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬

𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝐺𝑜𝑘𝑢, 𝐾𝑖𝑛𝑔 𝐾𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑖̣ 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔. 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑔𝑎̣̆𝑝[…]

Read more