Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝟏𝟑 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐋𝐨̂̃𝐢 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥 (𝐏𝟏)

𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘤𝘰́ 𝘒𝘢𝘮𝘦𝘩𝘢𝘮𝘦𝘩𝘢 𝘭𝘢̀ 𝘣𝘢́ đ𝘢̣𝘰, 𝘤𝘢́𝘤 𝘬𝘺̃ 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘋𝘳𝘢𝘨𝘰𝘯 𝘉𝘢𝘭𝘭 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨[…]

Read more

𝟖 𝐊̼𝐡̼𝐨̼𝐚̼̉𝐧̼𝐡̼ ̼𝐊̼𝐡̼𝐚̼̆́𝐜̼ 𝐂𝐚̉𝐦 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥

Đ𝘢̉𝘮 𝘣𝘢̉𝘰 𝘮𝘰̂̃𝘪 𝘬𝘩𝘪 𝘹𝘦𝘮 𝘭𝘢̣𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘬̼𝘩̼𝘰̼𝘢̼̉𝘯̼𝘩̼ ̼𝘬̼𝘩̼𝘢̼̆́𝘤̼ 𝘬𝘩𝘰́ 𝘲𝘶𝘦̂𝘯 𝘯𝘢̀𝘺 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘋𝘳𝘢𝘨𝘰𝘯 𝘉𝘢𝘭𝘭 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘤𝘶̛́ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘩𝘢̂𝘮[…]

Read more

𝟏𝟒 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐓𝐡𝐮́ 𝐕𝐢̣ 𝐕𝐞̂̀ 𝐉𝐢𝐫𝐞𝐧, 𝐂̼𝐡̼𝐢̼𝐞̼̂́𝐧̼ 𝐁̼𝐢̼𝐧̼𝐡̼ 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐒𝐮̛̉ 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥 (𝐏𝟐)

𝘚𝘶̛́𝘤 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘑𝘪𝘳𝘦𝘯 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘋𝘳𝘢𝘨𝘰𝘯 𝘉𝘢𝘭𝘭 𝘚𝘶𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘩𝘶̛́ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪[…]

Read more

𝟏𝟒 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐓𝐡𝐮́ 𝐕𝐢̣ 𝐕𝐞̂̀ 𝐉𝐢𝐫𝐞𝐧, 𝐂̼𝐡̼𝐢̼𝐞̼̂́𝐧̼ 𝐁𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐒𝐮̛̉ 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥 (𝐏𝟏)

𝘚𝘶̛́𝘤 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘑𝘪𝘳𝘦𝘯 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘋𝘳𝘢𝘨𝘰𝘯 𝘉𝘢𝘭𝘭 𝘚𝘶𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘩𝘶̛́ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪[…]

Read more

𝐒𝐨 𝐬𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐞́𝐭 𝐯𝐞̃ 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐯𝐚̀ 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥 𝐙, 𝐟𝐚𝐧 𝐧𝐨́𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 “𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐚̆𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐙“

𝘓𝘰𝘢̣𝘵 𝘧𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵 𝘴𝘰 𝘴𝘢́𝘯𝘩 𝘯𝘦́𝘵 𝘷𝘦̃ 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘋𝘳𝘢𝘨𝘰𝘯 𝘉𝘢𝘭𝘭 𝘚𝘶𝘱𝘦𝘳 𝘷𝘢̀ 𝘋𝘳𝘢𝘨𝘰𝘯 𝘉𝘢𝘭𝘭 𝘡 𝘴𝘦̃ 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘹𝘦𝘮 𝘮𝘰̣̂𝘵[…]

Read more

𝟏𝟔 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐓𝐡𝐮́ 𝐕𝐢̣ 𝐗𝐮𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐊𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧, 𝐂𝐡𝐚̀𝐧𝐠 Đ̼𝐚̼̂̀𝐮̼ ̼𝐓̼𝐫̼𝐨̣̼𝐜̼ ̼Đ̼𝐞̼𝐧̼ ̼Đ̼𝐮̼̉𝐢̼ 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥 (𝐏𝟏)

𝘊𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘣𝘢̣𝘯 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵, 𝘒𝘳𝘪𝘭𝘭𝘪𝘯 đ𝘢̃ 𝘤̼𝘩̼𝘦̼̂́𝘵̼ 𝘵𝘰̛́𝘪 7 𝘭𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘣𝘰̣̂ 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘋𝘳𝘢𝘨𝘰𝘯 𝘉𝘢𝘭𝘭. 1. 𝘒𝘳𝘪𝘭𝘭𝘪𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨[…]

Read more

𝟏̼𝟓̼ ̼Đ̼𝐢̼𝐞̼̂̀𝐮̼ ̼𝐊̼𝐲̼̀ ̼𝐐̼𝐮̼𝐚̣̼̆𝐜̼ ̼𝐀̼𝐢̼ ̼𝐂̼𝐮̼̃𝐧̼𝐠̼ ̼𝐂̼𝐨̼̂𝐧̼𝐠̼ ̼𝐍̼𝐡̼𝐚̣̼̂𝐧̼ ̼𝐕̼𝐞̼̂̀ ̼𝐆̼𝐚̼̃ ̼𝐀̼́𝐜̼ ̼𝐍̼𝐡̼𝐚̼̂𝐧̼ ̼𝐂̼𝐞̼𝐥̼𝐥̼ ̼𝐓̼𝐫̼𝐨̼𝐧̼𝐠̼ ̼𝐃̼𝐫̼𝐚̼𝐠̼𝐨̼𝐧̼ ̼𝐁̼𝐚̼𝐥̼𝐥̼ ̼(̼𝐏̼𝟐̼)̼

𝘛𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘶̣𝘤 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘩𝘰́ 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘷𝘢̀ 𝘣𝘪́ 𝘢̂̉𝘯 𝘷𝘦̂̀ 𝘨𝘢̃ 𝘢̼́𝘤̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘢̼̂𝘯̼ 𝘊𝘦𝘭𝘭. 9. 𝘊̼𝘦̼𝘭̼𝘭̼ ̼𝘵̼𝘶̛̣̼ ̼𝘩̼𝘶̼̉𝘺̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘶̛̼𝘯̼𝘨̼[…]

Read more

𝟏𝟓 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐊𝐲̀ 𝐐𝐮𝐚̣̆𝐜 𝐀𝐢 𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐕𝐞̂̀ 𝐆𝐚̃ 𝐀̼́𝐜̼ ̼𝐍̼𝐡̼𝐚̼̂𝐧̼ 𝐂𝐞𝐥𝐥 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥 (𝐏𝟏)

𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘨𝘪̀ 𝘷𝘦̂̀ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘨𝘢̃ 𝘢̼́𝘤̼ ̼𝘯̼𝘩̼𝘢̼̂𝘯̼ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘋𝘳𝘢𝘨𝘰𝘯 𝘉𝘢𝘭𝘭 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘭𝘺́ 𝘤𝘢̉. 1. 𝘊𝘦𝘭𝘭 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 đ𝘰̂̉𝘪[…]

Read more