𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫: 𝟒 𝐜𝐚́𝐜𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̉ 𝐒𝐚𝐢𝐲𝐚𝐧 𝐕𝐞𝐠𝐞𝐭𝐚 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐨𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐮 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐆𝐨𝐤𝐮

𝐺𝑟𝑎𝑛𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑖 𝐺𝑜𝑘𝑢, 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜 đ𝑒̂̉ 𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̆́𝑛𝑔? 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 73 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑜𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑙[…]

Read more

𝐂𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐓𝐀̂́𝐓 𝐓𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐀̣̂𝐓 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥 𝐧𝐡𝐞́! (𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟏)

𝑁ℎ𝑎̆́𝑐 𝑡𝑜̛́𝑖 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑜𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑙 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̆́𝑐 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑜̛ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎𝑜[…]

Read more