𝟏𝟒 𝐒𝐮̛̣ 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐡𝐮́ 𝐕𝐢̣ 𝐕𝐞̂̀ Đ𝐨̣̂𝐢 𝐆𝐢𝐧𝐲𝐮 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥 (𝐏𝟏)

𝘕𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘨𝘢̃ 𝘥𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘍𝘳𝘪𝘦𝘻𝘢 𝘩𝘰́𝘢 𝘳𝘢 đ̼𝘰̣̼̂𝘤̼ đ𝘢́𝘰 𝘩𝘰̛𝘯 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘷𝘦̂̀ 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨. 1. 𝘛𝘰𝘢̀𝘯 đ𝘰̣̂𝘪 𝘎𝘪𝘯𝘺𝘶[…]

Read more

𝟏𝟒 𝐒𝐮̛̣ 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐡𝐮́ 𝐕𝐢̣ 𝐕𝐞̂̀ Đ𝐨̣̂𝐢 𝐆𝐢𝐧𝐲𝐮 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥 (𝐏𝟐)

𝘕𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘨𝘢̃ 𝘥𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘍𝘳𝘪𝘦𝘻𝘢 𝘩𝘰́𝘢 𝘳𝘢 đ̼𝘰̣̼̂𝘤̼ đ𝘢́𝘰 𝘩𝘰̛𝘯 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘷𝘦̂̀ 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨. 8. 𝘉𝘪𝘦̣̂𝘵 đ𝘰̣̂𝘪 𝘎𝘪𝘯𝘺𝘶[…]

Read more

𝐊𝐡𝐚́𝐦 𝐏̼𝐡̼𝐚̼́ 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐁𝐢́ 𝐌𝐚̣̂𝐭 𝐊𝐲̀ 𝐋𝐚̣ 𝐕𝐞̂̀ 𝐂𝐨̛ 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐂𝐮̉𝐚 𝐁𝐫𝐨𝐥𝐲, 𝐊𝐞̉ 𝐂𝐨́ 𝐓𝐡𝐞̂̉ Đ̼𝐚̼́𝐧̼𝐡̼ 𝐁𝐚̣𝐢 𝐂𝐚̉ 𝐆𝐨𝐤𝐮 𝐕𝐚̀ 𝐕𝐞𝐠𝐞𝐭𝐚

𝘊𝘶̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘰̂𝘪 𝘬𝘩𝘢́𝘮 𝘱̼𝘩̼𝘢̼́ 5 𝘣𝘪́ 𝘮𝘢̣̂𝘵 𝘬𝘺̀ 𝘭𝘢̣ 𝘷𝘦̂̀ 𝘤𝘰̛ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘉𝘳𝘰𝘭𝘺, 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘩𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘩𝘰𝘢̣𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪̀𝘯 𝘯𝘢̆𝘮[…]

Read more

𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐢̣𝐩 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟔𝟔 𝐜𝐮̉𝐚 𝐀𝐤𝐢𝐫𝐚 𝐓𝐨𝐫𝐢𝐲𝐚𝐦𝐚, 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐟𝐚𝐧 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥 𝐡𝐲 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐝𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 “đ𝐨̂̉𝐢 𝐦𝐚𝐢𝐧“

𝘊𝘢́𝘤𝘩 đ𝘢̂𝘺 66 𝘯𝘢̆𝘮 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘮𝘢̀ 𝘵𝘢́𝘤 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘰̣̂ 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘩𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘵𝘩𝘰𝘢̣𝘪 𝘋𝘳𝘢𝘨𝘰𝘯 𝘉𝘢𝘭𝘭, 𝘈𝘬𝘪𝘳𝘢 𝘛𝘰𝘳𝘪𝘺𝘢𝘮𝘢[…]

Read more

𝟏𝟔 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐌𝐚̀ 𝐂𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐌𝐚̂́𝐲 𝐀𝐢 Đ𝐞̂̉ 𝐘́ 𝐕𝐞̂̀ 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐒𝐚𝐢𝐲𝐚𝐧 (𝐏𝟐)

𝘋𝘰̀𝘯𝘨 𝘮̼𝘢̼́𝘶̼ 𝘚𝘢𝘪𝘺𝘢𝘯 đ𝘦𝘮 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘬𝘩𝘢́ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘶́ 𝘷𝘪̣ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢́ 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘹𝘢̂𝘺 𝘥𝘶̛̣𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘵𝘳𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘋𝘳𝘢𝘨𝘰𝘯 𝘉𝘢𝘭𝘭[…]

Read more

𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫: 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐛𝐚̆𝐧𝐠 𝐇𝐞𝐞𝐭𝐞𝐫𝐬 đ𝐚̃ 𝐧̼𝐨̼́𝐢̼ ̼𝐝̼𝐨̼̂́𝐢̼ 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐨𝐥𝐚𝐡 – 𝐚̂̉𝐧 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̉ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛̼𝐢̼́ ̼𝐦̼𝐚̣̼̂𝐭̼ ̼𝐤̼𝐢̼𝐧̼𝐡̼ ̼𝐡̼𝐨̼𝐚̼̀𝐧̼𝐠̼

𝘏𝘰́𝘢 𝘳𝘢 𝘣𝘢̂́𝘺 𝘭𝘢̂𝘶 𝘯𝘢𝘺 𝘯𝘩𝘰́𝘮 𝘏𝘦𝘦𝘵𝘦𝘳𝘴 đ𝘢𝘯𝘨 𝘢̂𝘮 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘮 𝘭𝘦̂𝘯 𝘬𝘦̂́ 𝘩𝘰𝘢̣𝘤𝘩 đ𝘦̂̉ 𝘣𝘢 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘭𝘶̛̣𝘤 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘚𝘢𝘺𝘢𝘯, 𝘍𝘳𝘪𝘦𝘻𝘢[…]

Read more

𝐂𝐚́𝐜 𝐂𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐨𝐢𝐝 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥, 𝐂𝐞𝐥𝐥 𝐋𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐂𝐨́ 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐇𝐨̛𝐧 𝐇𝐚𝐢 𝐂𝐡𝐢̣ 𝐄𝐦 𝐎𝐫𝐞𝐧 𝐕𝐚̀ 𝐊𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠?

𝘏𝘢̂̀𝘶 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘤𝘢́𝘤 𝘈𝘯𝘥𝘳𝘰𝘪𝘥𝘴 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘋𝘳𝘢𝘨𝘰𝘯 𝘉𝘢𝘭𝘭 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘩𝘰 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘰́ 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘨̼𝘪̼𝘰̛̼́𝘪̼ ̼𝘩̼𝘢̣̼𝘯̼ 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘷̼𝘪̼̃𝘯̼𝘩̼[…]

Read more