𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥: 𝐆𝐨𝐤𝐮 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐳𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐕𝐮̃ 𝐭𝐫𝐮̣ 𝟕 𝐜𝐨́ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭?

𝑁ℎ𝑜́𝑚 𝑐̼ℎ̼𝑖̼𝑒̼̂́𝑛̼ 𝑏𝑖𝑛ℎ 𝑍 đ𝑎̃ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝐹𝑟𝑖𝑒𝑧𝑎, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 𝑐̼ℎ̼𝑖̼𝑒̼̂́𝑛̼ 𝑡ℎ𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑉𝑢̃ 𝑡𝑟𝑢̣ 7, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝐺𝑜𝑘𝑢[…]

Read more

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐥𝐚𝐬𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐊𝐚𝐦𝐞𝐡𝐚𝐦𝐞𝐡𝐚, đ𝐚̂𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥

𝐷𝑟𝑎𝑔𝑜𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑙 𝑙𝑎̀ 1 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 – 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑥𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑣𝑢𝑎, 𝑘ℎ𝑖 đ𝑎̃[…]

Read more

𝟏𝟎 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐜𝐨𝐬𝐩𝐥𝐚𝐲 𝐛𝐚̉𝐲 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐨̣𝐜 𝐫𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐡𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭

𝐶𝑜𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑥𝑎́𝑐. 1. 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑦𝑛𝑎 𝑆𝑜𝑠𝑒𝑛𝑘𝑎: 𝐾𝑖𝑑[…]

Read more

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥 𝐇𝐞𝐫𝐨𝐞𝐬 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐫𝐚 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐦𝐨̛́𝐢, 𝐡𝐮̛́𝐚 𝐡𝐞̣𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜̼𝐡̼𝐢̼𝐞̼̂́𝐧̼ ̼𝐛̼𝐮̼̀𝐧̼𝐠̼ ̼𝐧̼𝐨̼̂̉ 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̃𝐧 𝐧𝐡𝐚̃𝐧

𝑁ℎ𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑜𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑙 𝐻𝑒𝑟𝑜𝑒𝑠 đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑥̼𝑎̼́𝑐̼ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑚𝑎̀ 𝑏𝑜̣̂[…]

Read more

𝐆𝐨𝐤𝐮 “𝐜𝐚̂𝐧” 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢: 𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜̼𝐡̼𝐢̼𝐞̼̂́𝐧̼ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐯𝐮̃ 𝐭𝐫𝐮̣ 𝐚𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐜̼𝐡̼𝐢̼𝐞̼̂𝐦̼ ̼𝐧̼𝐠̼𝐮̛̼𝐨̛̼̃𝐧̼𝐠̼

Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑦̀ 𝑓𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎/𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑛𝑎̀𝑜, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑐̼ℎ̼𝑖̼𝑒̼̂́𝑛̼ 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝐺𝑜𝑘𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑖𝑒̂𝑢[…]

Read more