𝐂𝐚̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐞̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 ‘𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̛’ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐛𝐚̃𝐨 𝐌𝐗𝐇: 𝐁𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐚̂𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐡𝐨̉, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐚𝐢 𝐧𝐚̂́𝐲 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀!

𝘕𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘭𝘢̆𝘯 𝘵𝘢̆𝘯 𝘷𝘦̂̀ 𝘮𝘰̂́𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘩𝘦̣̂ 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘮𝘦̣ 𝘤𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘯𝘢̀𝘯𝘨 𝘥𝘢̂𝘶. 𝘛𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯, 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘭𝘶́𝘤 𝘩𝘰̣ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨[…]

Read more

𝐂𝐥𝐢𝐩 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐚̂𝐮 đ𝐚̣𝐨 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐲 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐭 𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐫𝐚̂̀𝐧: 𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̛ đ𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐥𝐚̀ đ𝐚̂𝐲!

𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘤𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨, 𝘣𝘰̂́ 𝘮𝘦̣ 𝘤𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘤𝘶̛𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘮𝘢̀ đ𝘦̂́𝘯 4 𝘤𝘩𝘪̣ 𝘨𝘢́𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘦𝘮 𝘵𝘳𝘢𝘪 𝘣𝘦̂𝘯 𝘤𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘦̂̀𝘶[…]

Read more

𝐗𝐨̂𝐧 𝐱𝐚𝐨 𝐦𝐚̀𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐥𝐚̀𝐦 ‘𝐜𝐡𝐚̣𝐧 𝐯𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠’ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠: 𝐎̛̉ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝟒 𝐭𝐲̉, đ𝐢 𝐱𝐞 𝐱𝐢̣𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 𝐭𝐲̉… 𝐧𝐡𝐨̛̀ 𝐛𝐨̂́ 𝐦𝐞̣ 𝐯𝐨̛̣ 𝐠𝐢𝐚̀𝐮

𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘷𝘢̂́𝘵 𝘷𝘢̉ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘭𝘶̣𝘯𝘨, 𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘢̀𝘯𝘨 ‘𝘤𝘩𝘢̣𝘯 𝘷𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨’ 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘰́ 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘶́𝘤 𝘬𝘩𝘪 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘤𝘢𝘰 𝘤𝘢̂́𝘱[…]

Read more

𝐁𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐨̂̀, 𝐜𝐨̂ 𝐯𝐨̛̣ 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝟏 𝐦𝐚̂𝐦 𝐜𝐨̛𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟕 𝐦𝐨́𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐞́𝐩 𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐞̂́ ‘𝐛𝐢́’, đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐮̛̃𝐚 𝐚̆𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐦 𝐭𝐡𝐮́𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚̂𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜

‘3 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘴𝘢𝘶 đ𝘰́ 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘯𝘢̀𝘰 𝘵𝘰̂𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘰̣𝘤 𝘵𝘪𝘯 𝘯𝘩𝘢̆́𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 2 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘩𝘰̣. 𝘛𝘰̂𝘪 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘵𝘪̀𝘯𝘩[…]

Read more

𝐆𝐚́𝐢 𝐱𝐢𝐧𝐡 ‘𝐠𝐚̂𝐲 𝐛𝐚̃𝐨’ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐨́𝐜 𝐩𝐡𝐨̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐦𝐞̂ 𝐦𝐞̣̂𝐭 ‘𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐛𝐚’: ‘𝐕𝐢̀ 𝐲𝐞̂𝐮 𝐪𝐮𝐚́ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚̉𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚̉ 𝟐’

‘𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘪 𝘨𝘪̀ đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘴𝘦̃ đ𝘦̂́𝘯, 𝘢𝘯𝘩 đ𝘪 𝘤𝘩𝘰̛𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘢̉ 5-6 𝘭𝘢̂̀𝘯/𝘵𝘶𝘢̂̀𝘯, đ𝘰̂𝘪 𝘬𝘩𝘪 1 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 đ𝘦̂́𝘯[…]

Read more

𝐍𝐡𝐢̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐬𝐜𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥 𝐭𝐚𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐞̣̂ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐟𝐚𝐧, 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 ‘𝐠𝐚̣𝐜𝐡 đ𝐚́’ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐧𝐠𝐨̂𝐧 𝐬𝐨̂́𝐜 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮

𝘕𝘩𝘢̆́𝘤 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘕𝘨𝘰̂ 𝘔𝘢𝘪 𝘕𝘩𝘶𝘦̣̂ 𝘎𝘪𝘢𝘯𝘨, 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘩𝘢̂𝘮 𝘮𝘰̣̂ 𝘤𝘩𝘢̀𝘯𝘨 ‘𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘶̉ 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘩𝘪́𝘱’ 𝘩𝘢̆̉𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘲𝘶𝘦̂𝘯 𝘭𝘶̀𝘮[…]

Read more

𝐇𝐢𝐞̂́𝐦 𝐜𝐨́ 𝐤𝐡𝐨́ 𝐭𝐢̀𝐦: 𝐇𝐞́ 𝐥𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐞̂̃ 𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̉𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐞̣̂ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠

𝘝𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘰́ 𝘲𝘶𝘢́ 𝘪́𝘵 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘢̉𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢̣̆𝘱 đ𝘰̂𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘦́ 𝘭𝘰̣̂ 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘧𝘢𝘯𝘴 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘷𝘰̂ 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘩𝘢́𝘰 𝘩𝘶̛́𝘤,[…]

Read more

𝐋𝐲 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 ‘𝐬𝐚𝐲 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠’ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜, 𝐧𝐮̛̉𝐚 𝐧𝐚̆𝐦 𝐬𝐚𝐮 𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚 đ𝐞̂́𝐧 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐨̛̣ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐥𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝟖 𝐜𝐡𝐮̛̃ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 ‘𝐫𝐮̣𝐧𝐠 𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚𝐲’

𝘊𝘰̀𝘯 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯, 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘢̂́𝘺 𝘯𝘢̆𝘮 𝘣𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘩 𝘭𝘢̣𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘳𝘢 𝘨𝘪𝘰̣𝘯𝘨 𝘯𝘰́𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘦̣𝘯 𝘯𝘨𝘢̀𝘰 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘬𝘩𝘰́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢[…]

Read more

𝐍𝐡𝐚̀ 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐩𝐡𝐚́ 𝐬𝐚̉𝐧, 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮̣𝐜 𝐯𝐨̛̣ 𝐯𝐞̂̀ đ𝐨̀𝐢 𝐧𝐨̛̣ 𝐜𝐮̃ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐝𝐚̣̆𝐧 ‘𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̃𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐚𝐲’, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̂ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐚𝐧𝐡 ‘𝐜𝐡𝐨̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐚́’

‘𝘛𝘩𝘢̣̂𝘮 𝘤𝘩𝘪́ 𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘰̀𝘯 𝘴𝘶𝘰̂́𝘵 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘨𝘪𝘶̣𝘤 𝘷𝘰̛̣ đ𝘰̀𝘪 𝘩𝘢𝘪 𝘵𝘳𝘢̆𝘮 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘯𝘨𝘰𝘢̣𝘪 𝘮𝘶̛𝘰̛̣𝘯 𝘤𝘢́𝘤𝘩 đ𝘰́ 𝘷𝘢̀𝘪 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 đ𝘦̂̉[…]

Read more

𝐕𝐮̛̀𝐚 ‘𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐧𝐡’ 𝐤𝐡𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐚̉𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐢́𝐭 𝐡𝐨̂𝐦, 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐀𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤-𝐢𝐧 𝐧𝐨̛𝐢 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐞̣𝐧 𝐡𝐨̀, 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐧𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐮̃?

Đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢́𝘪 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘢̣𝘯 𝘨𝘢́𝘪 𝘤𝘶̃ 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘢̉𝘪 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘥𝘢̂𝘯 𝘮𝘢̣𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̉𝘪 𝘣𝘢́𝘯 𝘵𝘪́𝘯 𝘣𝘢́𝘯 𝘯𝘨𝘩𝘪. 𝘛𝘰̂́𝘪 𝘲𝘶𝘢[…]

Read more