𝐃𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐭𝐲̉ 𝐩𝐡𝐮́ 𝐀𝐦𝐚𝐳𝐨𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐢̀𝐧𝐡, 𝐛𝐨̉ 𝐯𝐨̛̣ 𝐭𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐚𝐧𝐠: 𝐂𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 ‘𝐤𝐞̉ 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟑’ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̀ ‘𝐭𝐫𝐮̀𝐦 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢’ đ𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉, đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐜𝐚̉ đ𝐨̂𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠?

𝘛𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘢𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘶̛́𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘶 𝘳𝘰̀ 𝘳𝘪̉ 𝘣𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘰𝘢̣𝘪 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢[…]

Read more

𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐮̛̃𝐚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐮, 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞̂ 𝐛𝐚𝐢: ‘𝐕𝐨̛̣ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 đ𝐨̂𝐢 𝐥𝐮́𝐜 𝐜𝐨̀𝐧 𝐜𝐡𝐚́𝐧’, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐱𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐱𝐚̉𝐲 đ𝐞̂́𝐧 𝟐 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̣𝐲 𝐥𝐮̣𝐜 𝐱𝐢𝐧 𝐱𝐨̉

‘Đ𝘰̂̀ 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘤𝘢́𝘤 𝘰̂𝘯𝘨 𝘢̂́𝘺 𝘮𝘶𝘢 𝘷𝘦̂̀, 𝘯𝘩𝘰̛̀ 𝘦𝘮 𝘭𝘢̀𝘮 𝘵𝘩𝘰̂𝘪. 𝘕𝘰́𝘪 𝘤𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘦𝘮 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘩𝘰 𝘲𝘶𝘢 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯.[…]

Read more

𝐂𝐨́ 𝐛𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢, 𝐜𝐨̂ 𝐝𝐚̂𝐮 𝐩𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐨̣̂ 𝐯𝐢̀ 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮́ 𝐫𝐞̂̉ 𝐧𝐨́𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 ‘𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐚𝐲’, 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐩 𝐥𝐞̂̃ 𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̉𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 ‘𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐮̛𝐚 đ𝐨̂𝐢’ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐢̣𝐮!

𝘕𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 đ𝘰̣𝘤 𝘹𝘰𝘯𝘨 𝘣𝘢̀𝘪 đ𝘢̆𝘯𝘨 đ𝘦̂̀𝘶 đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘭𝘰𝘢̣𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘯𝘢̀𝘺 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘤𝘰́ 𝘭𝘦̃[…]

Read more

𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐛𝐨̂́𝐜 𝐜𝐡𝐚́𝐲, 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̆𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐬𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐭𝐚́𝐧 𝐥𝐨𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨̀𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜

𝘊𝘩𝘶̛𝘢 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘱 𝘵𝘪𝘦̣̂𝘤, 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘴𝘶̛̣ 𝘤𝘰̂́ 𝘹𝘢̉𝘺 𝘳𝘢 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘬𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 đ𝘦̂́𝘯 𝘥𝘶̛̣ đ𝘢́𝘮 𝘤𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘣𝘰̉ 𝘤𝘩𝘢̣𝘺 𝘷𝘪̀[…]

Read more

𝐂𝐨𝐧 𝐠𝐚́𝐢 đ𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̂𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐨̂̀ 𝐜𝐮̃ 𝐧𝐡𝐨̛̀ ‘𝐧𝐠𝐮̉ 𝐦𝐨̛ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐡𝐚𝐢 đ𝐮̛́𝐚 đ𝐚́𝐦 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢

𝘛𝘳𝘦̂𝘯 𝘴𝘰́𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘩𝘪̀𝘯𝘩, 𝘑𝘰𝘺𝘤𝘦 𝘗𝘩𝘢̣𝘮 – 𝘢́𝘪 𝘯𝘶̛̃ 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘔𝘪𝘯𝘩 𝘕𝘩𝘶̛̣𝘢 đ𝘢̃ 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘭𝘰̣̂ 𝘭𝘺́ 𝘥𝘰 𝘤𝘰̂ 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨[…]

Read more

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢, 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐑𝐌𝐈𝐓, 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐚́𝐦 𝐡𝐨̉𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐞̣̂ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝐥𝐚̣

𝘙𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘭𝘦̂̃ 𝘢̆𝘯 𝘩𝘰̉𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘟𝘶𝘢̂𝘯 𝘛𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 – 𝘕𝘩𝘶𝘦̣̂ 𝘎𝘪𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘩𝘢̂𝘮 𝘮𝘰̣̂ 𝘯𝘨𝘩𝘪̃ 𝘯𝘨𝘢𝘺[…]

Read more

𝐕𝐢̀ 𝐬𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐯𝐨̛̣ 𝐬𝐨̛̣ 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀, 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐚́𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 ‘𝐬𝐨̂̉ 𝐥𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐲 đ𝐢’?

𝘝𝘰̛̣ 𝘤𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨, 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘢́𝘪 𝘩𝘢𝘺 𝘤𝘢̉𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘯𝘨𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘢̣𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘰̂𝘪 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩, 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘩𝘰̣ 𝘴𝘰̛̣ 𝘷𝘦̂̀ 𝘯𝘩𝘢̀.[…]

Read more

𝐍𝐠𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐞̣̂ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐨̣𝐭 𝐭𝐨𝐩 ‘𝐠𝐢𝐫𝐥 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐚̉𝐨’ 𝐤𝐡𝐢 𝐬𝐨 𝐬𝐚́𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐮̣𝐩 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐚́𝐦 𝐡𝐨̉𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘭𝘦̂̃ 𝘢̆𝘯 𝘩𝘰̉𝘪 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘯𝘢𝘺, 𝘕𝘩𝘶𝘦̣̂ 𝘎𝘪𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰̣𝘯 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘷𝘢̀ 𝘢̆𝘯 𝘮𝘢̣̆𝘤 𝘯𝘩𝘦̣ 𝘯𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘵𝘰𝘢́𝘵[…]

Read more

𝐁𝐨̂́ 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠: ‘𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 đ𝐚́𝐦 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐬𝐚𝐮 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐨́𝐢 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐧𝐨́𝐢 𝐫𝐚’

𝘕𝘨𝘰𝘢̀𝘪 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘭𝘦̂̃ 𝘢̆𝘯 𝘩𝘰̉𝘪 𝘥𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘳𝘢 𝘷𝘢̀𝘰 𝘩𝘰̂𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘵𝘰̂̉ 𝘤𝘩𝘶̛́𝘤 𝘭𝘦̂̃[…]

Read more

𝐂𝐚̉𝐦 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐞̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐲̉ 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐮 𝐥𝐚̣𝐢 𝐬𝐨̂́𝐜 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐜𝐚̂𝐮 ‘𝐱𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐧𝐨́𝐢’ 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠

‘Đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘮𝘦̣ 𝘤𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘰 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘬𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘷𝘢̣̂𝘺, 𝘦𝘮 𝘮𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘳𝘰̛𝘪 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘮𝘢̆́𝘵, 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘭𝘰̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘮 𝘤𝘢̉𝘮 𝘰̛𝘯[…]

Read more