𝐂𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐜𝐚̂́𝐭 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐮̃ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟑𝟏𝟒 𝐛𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 ‘𝐭𝐢𝐦’ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐚𝐧 𝐯𝐨̛̃

𝘔𝘰̣𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘥𝘪̣𝘱 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 đ𝘢̃ 𝘣𝘢̀𝘺 𝘵𝘰̉ 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘳𝘢̂̀𝘮 𝘵𝘳𝘰̂̀ 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘢̣𝘤 𝘷𝘪̀ 𝘲𝘶𝘢́ đ𝘰̂̃𝘪 𝘭𝘢̃𝘯𝘨 𝘮𝘢̣𝘯. 𝘕𝘨𝘢̀𝘺[…]

Read more

‘𝐂𝐨̂ 𝐝𝐚̂𝐮 𝟐𝟎𝟎 𝐜𝐚̂𝐲 𝐯𝐚̀𝐧𝐠’ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀ 𝟏,𝟔 𝐭𝐲̉ đ𝐨̂̀𝐧𝐠: 𝐍𝐡𝐢̀𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐚𝐢 𝐜𝐡𝐚̉ 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚𝐲!

𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘨𝘪𝘢̀𝘶 𝘴𝘢𝘯𝘨, ‘𝘤𝘰̂ 𝘥𝘢̂𝘶 200 𝘤𝘢̂𝘺 𝘷𝘢̀𝘯𝘨’ 𝘤𝘰̀𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘩𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘣𝘢̀ 𝘩𝘰𝘢̀𝘯𝘨, 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘹𝘶𝘺𝘦̂𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘢̣̆𝘯𝘨[…]

Read more

𝐂𝐚̣̆𝐩 đ𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝟏𝐦𝟗𝟐, 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝟏𝐦𝟓𝟎: ‘𝐀𝐢 𝐧𝐨́𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐨́𝐢, 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮’

𝘕𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘢̉𝘯𝘩 𝘥𝘦̂̃ 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢̣̆𝘱 đ𝘰̂𝘪 𝘯𝘢̀𝘺 đ𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘷𝘦̂̀ 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘴𝘶̛̣ 𝘤𝘩𝘶́ 𝘺́ 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘮𝘢̣𝘯𝘨 𝘹𝘢̃[…]

Read more

𝐎̂𝐧𝐠 Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐋𝐞̂ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐕𝐮̃ 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐥𝐞̃ 𝐫𝐮́𝐭 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝟕𝟎 𝐭𝐢̉ đ𝐨̂̀𝐧𝐠, 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐲 𝐡𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝐭𝐢̉ 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 𝟔 𝐧𝐚̆𝐦

𝘝𝘶̣ 𝘭𝘺 𝘩𝘰̂𝘯 𝘬𝘦́𝘰 𝘥𝘢̀𝘪 𝘵𝘶̛̀ 𝘯𝘢̆𝘮 2015 𝘵𝘰̂́𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘪́𝘵 𝘨𝘪𝘢̂́𝘺 𝘮𝘶̛̣𝘤 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘢́𝘰 𝘤𝘩𝘪́ 𝘤𝘶𝘰̂́𝘪 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘪[…]

Read more

𝐑𝐮̉ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐧 đ𝐢 𝐚̆𝐧, 𝐜𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐛𝐨̂̃𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐨̂́𝐢 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐨̛̣𝐢 𝟑𝟎 𝐩𝐡𝐮́𝐭 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐨̂𝐦 𝐡𝐨𝐚́ đ𝐨̛𝐧 𝟔 𝐬𝐨̂́ đ𝐢 𝐯𝐞̂̀ đ𝐚̂̀𝐲 𝐚̂́𝐦 𝐮̛́𝐜

𝘉𝘢̀𝘪 𝘣𝘰́𝘤 𝘱𝘩𝘰̂́𝘵 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘶̛̃ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 đ𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ đ𝘦̂̀ 𝘵𝘢̀𝘪 𝘣𝘢̀𝘯 𝘵𝘢́𝘯 𝘴𝘰̂𝘪 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢̣𝘯𝘨 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪.[…]

Read more

𝐘𝐞̂𝐮 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝟖 𝐧𝐚̆𝐦 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧, 𝐜𝐨̂ 𝐠𝐚́𝐢 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐯𝐨̛̣ 𝐬𝐚𝐮 𝟐 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐞𝐧

𝘛𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 1 𝘬𝘪𝘦̂́𝘱 𝘣𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘵𝘳𝘰̣𝘯 đ𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘤𝘶𝘰̂́𝘪 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢𝘪 𝘭𝘢̣𝘪 𝘤𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘭𝘢̀𝘮[…]

Read more

𝐋𝐨̣̂ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐚̉𝐢 đ𝐢 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐦𝐮̃𝐢, 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐬𝐨 𝐬𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚𝐧 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚𝐮 𝐩𝐡𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐦𝐲̃

𝘔𝘢̣𝘯𝘨 𝘹𝘢̃ 𝘩𝘰̣̂𝘪 đ𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘯 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘢̉𝘯𝘩 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘩𝘰 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘊𝘩𝘶 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘏𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 – 𝘣𝘢̣𝘯 𝘨𝘢́𝘪 𝘮𝘰̛́𝘪[…]

Read more

𝐓𝐨̉ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐫𝐮𝐬𝐡 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐫𝐮𝐬𝐡 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐲́ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞: 𝟑-𝟓-𝟕 𝐲𝐞̂𝐮 𝐧𝐡𝐚𝐮, 𝟐-𝟒-𝟔-𝐂𝐍 đ𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐚̂𝐧

𝘙𝘶̉ đ𝘪 𝘢̆𝘯, đ𝘪 𝘤𝘩𝘰̛𝘪 𝘭𝘢̂̀𝘯 𝘯𝘢̀𝘰 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘪, 𝘵𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘬𝘩𝘪 𝘵𝘰̉ 𝘵𝘪̀𝘯𝘩, 𝘤𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢𝘪 𝘭𝘢̣𝘪 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘷𝘦̂̀[…]

Read more

𝐍𝐠𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐞̣̂ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 – 𝐯𝐨̛̣ 𝐬𝐚̆́𝐩 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐚𝐢?

𝘊𝘢̣̆𝘱 đ𝘰̂𝘪 đ𝘢̃ 𝘩𝘦̣𝘯 𝘩𝘰̀ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘢̆𝘮, 𝘵𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘷𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 𝘷𝘢̀𝘰 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘢̃𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘩𝘢̂𝘮 𝘮𝘰̣̂ 𝘤𝘶̉𝘢[…]

Read more

𝐂𝐚̣̆𝐩 đ𝐨̂𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐨̂́ đ𝐨́𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐦𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐡𝐨̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐭𝐮̛̀ 𝐪𝐮𝐚́𝐧 𝐛𝐚𝐫

𝘚𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘯𝘶̛̃ ‘𝘤𝘩𝘢̂́𝘱 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯’ 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘩𝘰̂𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢𝘪 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘨𝘢̣̆𝘱, 𝘮𝘰̣𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢́𝘯 𝘣𝘢𝘳[…]

Read more