𝐋𝐢𝐞̣̂𝐮 “𝐧𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐮̛̉ 𝐖𝐚𝐧𝐨” 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐊𝐚𝐢𝐝𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟎𝟎𝟗?

𝐶𝑎́𝑐 𝑆𝑖𝑒̂𝑢 𝑇𝑎̂𝑛 𝑇𝑖𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑡𝑎́𝑐ℎ 2 𝑇𝑢̛́ 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑜̂́𝑖 𝑝ℎ𝑜́, 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑌𝑎𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑖[…]

Read more