𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧 𝐁𝐚𝐥𝐥: 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐚́𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠, “𝐯𝐨̛̣ 𝐕𝐞𝐠𝐞𝐭𝐚” 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐚̆𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐬𝐞𝐱𝐲 𝐤𝐡𝐨𝐞 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐫𝐮̃ 𝐥𝐚̆́𝐦!

Bulma là một trong những nhân vật được yêu mến nhất của Dragon Ball nhờ sở hữu ngoại hình dễ[…]

Read more