Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐚̂́𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞

𝐷𝑢̀ 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑎̂́𝑢 ℎ𝑎̀𝑖, đ𝑒𝑛 𝑡𝑜̂́𝑖 ℎ𝑎𝑦 ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑘𝑖̣𝑐ℎ 𝑡𝑖́𝑛ℎ, 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑜̣̂ 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑜̂̃ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̂𝑛[…]

Read more

𝐁𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐥𝐚̣ 𝐥𝐚̂̃𝐦 𝐤𝐡𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐭 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 𝐯𝐚̀ 𝐃𝐂 đ𝐨̂̉𝐢 𝐯𝐚𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐚𝐮

𝑀𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑆𝑖𝑑𝑒 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 “𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚” đ𝑒̂̉ 𝑥𝑒𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑎𝑛ℎ ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑀𝑎𝑟𝑣𝑒𝑙 𝑣𝑎̀ 𝐷𝐶 𝑠𝑒̃[…]

Read more