𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲: 𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 đ𝐚̃ ‘𝐗𝐨𝐚̣𝐜’ 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟑

Độ tuổi yêu đương của giới trẻ hiện nay ngày càng giảm xuống đang được nhiều người báo động. Khi[…]

Read more

𝐗𝐨́𝐭 𝐱𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐨̣̂𝐢 𝐥𝐮̃ 𝐝𝐮̛̃ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐞̂́: ‘𝐇𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐢 𝐚̆𝐧 𝐜𝐚̉’

Chỉ mong nước lũ mau rút, bão đừng đến nữa để người dân không còn phải chịu cảnh khổ như[…]

Read more