𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨: 𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐊𝐚𝐠𝐮𝐲𝐚 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐊𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐚̂́𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟐 𝐥𝐚̂̀𝐧?

𝐾𝑎𝑔𝑢𝑦𝑎 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑎̂́𝑛 𝐾𝑎𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑢̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑜̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑂𝑡𝑠𝑢𝑡𝑠𝑢𝑘𝑖, 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦?[…]

Read more