𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨: 𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐊𝐚𝐠𝐮𝐲𝐚 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐊𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐚̂́𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟐 𝐥𝐚̂̀𝐧?

𝐾𝑎𝑔𝑢𝑦𝑎 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑎̂́𝑛 𝐾𝑎𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑢̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑜̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑂𝑡𝑠𝑢𝑡𝑠𝑢𝑘𝑖, 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦?[…]

Read more

𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨: 𝐍𝐠𝐮̃ đ𝐚̣𝐢 𝐊𝐚𝐠𝐞 “𝐡𝐨̣𝐩 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞” 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̣𝐲 𝐜𝐚̉𝐦, 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨

𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑛𝑖𝑛𝑗𝑎 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢, 𝑏𝑎̂𝑦 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝐾𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑜̣𝑝 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑡𝑢̛̀ 𝑥𝑎 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔[…]

Read more

𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐜 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 đ𝐚̣𝐨 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐚 đ𝐨̛̀𝐢 𝐨̛̉ 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝟓𝟕 𝐯𝐢̀ 𝐜𝐚̆𝐧 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛

Osamu Kobayashi, người đứng sau sự thành công của Naruto: Shippuden vừa qua đời ở độ tuổi 57 vì căn[…]

Read more