𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐮̛̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓𝟒, 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐇𝐨𝐤𝐚𝐠𝐞 đ𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐥𝐨̛̀𝐢 đ𝐨̂̀𝐧?

𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑁𝑎𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐵𝑜𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑎𝑝 54 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛[…]

Read more

𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰: 5 đιểм 𝘺ếυ 𝘤нí мạ𝘯𝘨 𝘤ủ𝘢 “𝘕𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘴𝘢𝘰 𝘤𝘩é𝘱 𝘓à𝘯𝘨 𝘓á” – 𝘒𝘢𝘬𝘢𝘴𝘩𝘪 𝘏𝘢𝘵𝘢𝘬𝘦

Đ𝘪ể𝘮 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘤ủ𝘢 𝘒𝘢𝘬𝘢𝘴𝘩𝘪 𝘵𝘩ì 𝘤𝘩ắ𝘤 𝘩ẳ𝘯 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘯𝘨ườ𝘪 đã 𝘣𝘪ế𝘵 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘭𝘪ệ𝘶 “ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ầ𝘺” 𝘩𝘢𝘮 đọ𝘤 𝘵𝘳𝘶𝘺ệ𝘯 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘭ớ𝘯[…]

Read more