𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰: 5 đιểм 𝘺ếυ 𝘤нí мạ𝘯𝘨 𝘤ủ𝘢 “𝘕𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘴𝘢𝘰 𝘤𝘩é𝘱 𝘓à𝘯𝘨 𝘓á” – 𝘒𝘢𝘬𝘢𝘴𝘩𝘪 𝘏𝘢𝘵𝘢𝘬𝘦

Đ𝘪ể𝘮 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘤ủ𝘢 𝘒𝘢𝘬𝘢𝘴𝘩𝘪 𝘵𝘩ì 𝘤𝘩ắ𝘤 𝘩ẳ𝘯 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘯𝘨ườ𝘪 đã 𝘣𝘪ế𝘵 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘭𝘪ệ𝘶 “ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ầ𝘺” 𝘩𝘢𝘮 đọ𝘤 𝘵𝘳𝘶𝘺ệ𝘯 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘭ớ𝘯[…]

Read more

𝟏𝟎 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐑𝐚𝐬𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨, 𝐦𝐚̀𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 đ𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟓

𝐷𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 10 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑅𝑎𝑠𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑁𝑎𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑣𝑎̀ 𝐵𝑜𝑟𝑢𝑡𝑜. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂[…]

Read more