𝟔 𝐊𝐲̃ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝟔 𝐊𝐲̃ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐕𝐚̀ 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨́ 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐊𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐍𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐢̣ “𝐏𝐡𝐞̂́”𝐨 𝐕𝐚̀ 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨́ 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐊𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐍𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐢̣ “𝐏𝐡𝐞̂́”

𝘎𝘢̣̆𝘱 𝘮𝘢̂́𝘺 𝘬𝘺̃ 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘯𝘢̀𝘺 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘦̂𝘯 𝘹𝘢̀𝘪 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤. 𝘊𝘰́ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘴𝘰̂́ 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘯𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐊𝐨𝐧𝐨𝐡𝐚 (𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐈)

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰, 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘷𝘶̣ 𝘭𝘢̀ 1 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘷𝘰̂ 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘳𝘰̣𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘪𝘯𝘫𝘢.[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟐𝟎 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 (𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐈)

𝘛𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘤𝘢́𝘤 𝘧𝘢𝘯 “𝘳𝘶𝘰̣̂𝘵” 𝘤𝘶̉𝘢 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 đ𝘦̂̀𝘶 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘳𝘰̃ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘩𝘶̀𝘯𝘨 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰, 𝘤𝘶̣ 𝘵𝘩𝘦̂̉[…]

Read more

𝐂𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐨𝐩 𝟓 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐤𝐡𝐢́ 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐚̣ 𝐯𝐨̂ đ𝐢̣𝐜𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐋𝐮̣𝐜 Đ𝐚̣𝐨 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̂𝐧

𝘊𝘢́𝘤 𝘣𝘢̉𝘰 𝘣𝘰̂́𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘓𝘶̣𝘤 Đ𝘢̣𝘰 𝘛𝘪𝘦̂𝘯 𝘕𝘩𝘢̂𝘯 (𝘙𝘪𝘬𝘶𝘥𝘰𝘶 𝘚𝘦𝘯𝘯𝘪𝘯 𝘯𝘰 𝘏𝘰𝘨𝘶) 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘣𝘰̣̂ 𝘣𝘢̉𝘰 𝘷𝘢̣̂𝘵 đ𝘢̂̀𝘺 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘯𝘢̆𝘯𝘨,[…]

Read more

𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨: 𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐚𝐠𝐞 𝐤𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘦 𝘨𝘰̂́𝘤 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰, 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘹𝘦𝘮 đ𝘢̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘮 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘱 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨[…]

Read more

𝟓 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 đ𝐚̃ 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐤𝐚𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐢́𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐭𝐨̛́𝐢

𝘚𝘢𝘶 𝘤𝘢́𝘪 ᴄʜ𝘦̂́ᴛ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘠𝘢𝘩𝘪𝘬𝘰, 𝘈𝘬𝘢𝘵𝘴𝘶𝘬𝘪 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘰̂̉ 𝘤𝘩𝘶̛́𝘤 ᴛ𝘰̣̂ɪ ᴘʜ𝘢̣м 𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘩𝘢̃𝘯, 𝘵𝘪̀𝘮 κɪ𝘦̂́м 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢[…]

Read more

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐦𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐚̆𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐚𝐤𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜, 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐜𝐚̉ 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 ᴘʜ𝐚́ ʜ𝐮̉ʏ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰, 𝘵𝘳𝘢́𝘪 𝘊𝘩𝘢𝘬𝘳𝘢 𝘭𝘢̀ 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘵𝘳𝘢́𝘪 𝘤𝘢̂𝘺 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘢̣𝘰 𝘳𝘢 𝘵𝘶̛̀ 𝘤𝘢̂𝘺 𝘊𝘩𝘢𝘬𝘳𝘢 𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘢̣𝘵 𝘑𝘶𝘶𝘣𝘪 𝘤𝘰́ ꜱ𝘶̛́ᴄ м𝘢̣ɴʜ[…]

Read more

𝐗𝐞𝐦 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐧𝐚̆𝐦, 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐱𝐚́𝐜 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐚̀𝐨?

𝘚𝘩𝘢𝘳𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘏𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘩𝘢̣𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘨𝘪𝘢 𝘵𝘰̣̂𝘤 𝘜𝘤𝘩𝘪𝘩𝘢 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘨 ᴅ𝘰̀ɴɢ м𝘢́ᴜ 𝘜𝘤𝘩𝘪𝘩𝘢 𝘮𝘰̛́𝘪[…]

Read more

𝟏𝟎 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 đ𝐚̃ 𝐭𝐮̛̣ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐦𝐚𝐧𝐠 “𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮” 𝐜𝐮̉𝐚 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 (𝐏𝟐)

𝘛𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘕𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘷𝘢̀ 𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘨𝘢̂𝘺 𝘢̂́𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘹𝘦𝘮 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘵𝘢̀𝘪[…]

Read more

𝟏𝟎 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 đ𝐚̃ 𝐭𝐮̛̣ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐦𝐚𝐧𝐠 “𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮” 𝐜𝐮̉𝐚 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 (𝐏𝟏)

𝘛𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘕𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘷𝘢̀ 𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘨̼𝘢̼̂𝘺̼ 𝘢̂́𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘹𝘦𝘮 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘵𝘢̀𝘪[…]

Read more