𝐁𝐚̉𝐨 𝐬𝐚𝐨 𝐥𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐚́ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 ʟ𝐚̂́ɴ 𝐚́ᴛ 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜, 𝟕 𝐛𝐨̣̂ 𝐨́𝐜 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ đ𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̆̀𝐦 đ𝐨́ 𝐜𝐚̉

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘴𝘰̂́ 𝘤𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰, 𝘣𝘢̣𝘯 𝘢̂́𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘳𝘪́ 𝘵𝘶𝘦̣̂ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘢𝘪 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵! 𝘛𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪[…]

Read more

𝐓𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐚𝐨, 𝐛𝐨̂́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐯𝐚̀ 𝟓 𝐧𝐢𝐧𝐣𝐚 đ𝐚̃ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐉𝐨𝐧𝐢𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐬𝐨̛́𝐦

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘤𝘩 𝘯𝘢̀𝘺, 𝘤𝘰́ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘑𝘰𝘯𝘪𝘯 𝘬𝘩𝘪 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘮𝘰̛́𝘪 10 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪. 𝘊𝘢̂́𝘱 𝘣𝘢̣̂𝘤 𝘕𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤[…]

Read more

𝐓𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐨̛̣𝐢 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢: Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝟗 𝐬𝐡𝐢𝐧𝐨𝐛𝐢 đ𝐚̃ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐣𝐚 𝐭𝐮̛̀ 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨̀𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨

“𝘛𝘢̀𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 đ𝘰̛̣𝘪 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪” – 𝘤𝘢̂𝘶 𝘯𝘰́𝘪 𝘯𝘢̀𝘺 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘥𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘴𝘰̛́𝘮 𝘣𝘰̣̂𝘤 𝘭𝘰̣̂ 𝘵𝘢̀𝘪 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩[…]

Read more

𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐑𝐚̆́𝐧 – 𝐍𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐢́𝐭 đ𝐚̂́𝐭 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨

𝘛𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘊𝘰́𝘤 𝘤𝘰́ 𝘭𝘦̃ 𝘤𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨 𝘤𝘰̀𝘯 𝘨𝘪̀ 𝘹𝘢 𝘭𝘢̣ đ𝘰̂́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘧𝘢𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰. 𝘛𝘶𝘺 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘛𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵[…]

Read more

𝐎𝐫𝐨𝐜𝐡𝐢𝐦𝐚𝐫𝐮 𝐕𝐚̀ 𝟓 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐇𝐨̣𝐜 Đ𝐚̣𝐢 𝐓𝐚̀𝐢 𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 Đ𝐨̣̼̂𝐜̼ ̼𝐀̼́𝐜̼ ̼𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐕𝐚̀ 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘷𝘢̀ 𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘵𝘢̀𝘪 𝘯𝘢̆𝘯𝘨, 𝘯𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 đ𝘢̂̀𝘺 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘰̀𝘯 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰𝘢[…]

Read more

𝟓 𝐒𝐮̛̣ 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐡𝐮́ 𝐕𝐢̣ 𝐕𝐞̂̀ 𝐌𝐨́𝐧 𝐌𝐢̀ 𝐑𝐚𝐦𝐞𝐧 𝐕𝐚̀ 𝐀𝐢 𝐋𝐚̀ 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐍𝐚̆́𝐦 𝐆𝐢𝐮̛̃ 𝐊𝐲̉ 𝐋𝐮̣𝐜 𝐀̆𝐧 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐑𝐚𝐦𝐞𝐧 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨

𝘋𝘶̀ 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘧𝘢𝘯 𝘩𝘢̂𝘮 𝘮𝘰̣̂ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘩𝘢̂𝘮 𝘯𝘪𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘢̆𝘮 𝘥𝘢̀𝘪 𝘵𝘩𝘦𝘰 đ𝘰̣𝘤 𝘣𝘰̣̂ 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘵̼𝘳̼𝘢̼𝘯̼𝘩̼ 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰, 𝘩𝘢̆̉𝘯 𝘣𝘢̣𝘯[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 đ𝐨̂́𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐧𝐡 đ𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐞, 𝐱𝐞𝐦 đ𝐢 𝐱𝐞𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚́𝐧

𝘎𝘰𝘬𝘶, 𝘝𝘦𝘨𝘦𝘵𝘢 𝘷𝘢̀ 𝘉𝘳𝘰𝘭𝘺 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 ᴅʀᴀɢᴏɴ ʙᴀʟʟ ꜱᴜᴘᴇʀ: 𝘉𝘳𝘰𝘭𝘺 (2018) 𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘴𝘰̂́ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 đ𝘰̂́𝘪 𝘵𝘩𝘶̉ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘎𝘰𝘬𝘶 𝘷𝘢̀ 𝘝𝘦𝘨𝘦𝘵𝘢 𝘵𝘩𝘪̀[…]

Read more

𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐋𝐚̀ 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐁𝐨̣̂𝐜 𝐋𝐨̣̂ 𝐑𝐚̂́𝐭 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦

𝘓𝘢̀ 𝘧𝘢𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘦/ 𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤 𝘤𝘩𝘢̆́𝘯 𝘣𝘢̣𝘯 đ𝘢̃ 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘢̂́𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘬𝘺̃ 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵[…]

Read more