𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐒𝐚𝐬𝐮𝐤𝐞 𝐯𝐚̀ 𝟓 𝐜𝐚̣̆𝐩 đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐡𝐚𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉

𝘕𝘦̂́𝘶 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘯𝘦̂𝘯 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘮𝘦̃ 𝘩𝘰̛𝘯, 𝘣𝘢̣𝘯 𝘤𝘢̂̀𝘯 𝘤𝘰́ đ𝘰̂́𝘪 𝘵𝘩𝘶̉ 𝘤𝘢̣𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩. 𝘝𝘪́ 𝘥𝘶̣ 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘠𝘢𝘮𝘪 𝘷𝘢̀ 𝘒𝘢𝘪𝘣𝘢,[…]

Read more

𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐡𝐨̛𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐮̛̃𝐚, 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐜𝐨́ 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐪𝐮𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐢̀ đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐨?

𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘷𝘢̀ 𝘏𝘪𝘯𝘢𝘵𝘢 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘭𝘰𝘢̣𝘵 𝘱𝘩𝘪𝘮 𝘤𝘶̉𝘢 𝘢𝘯𝘩 𝘢̂́𝘺. 𝘓𝘢̀[…]

Read more

𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐦𝐞̃ 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐆𝐮𝐝𝐨𝐮𝐝𝐚𝐦𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨, 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐇̠𝐨̠𝐤̠𝐚̠𝐠̠𝐞̠ đ𝐞̣̂ 𝐓̠𝐡̠𝐚̂́𝐭̠ đ𝐚̠𝐧̠𝐠̠ “𝐩̠𝐡̠𝐞̂́” 𝐝̠𝐚̂̀𝐧̠?𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐦𝐞̃ 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐆𝐮𝐝𝐨𝐮𝐝𝐚𝐦𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨, 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐇̠𝐨̠𝐤̠𝐚̠𝐠̠𝐞̠ đ𝐞̣̂ 𝐓̠𝐡̠𝐚̂́𝐭̠ đ𝐚̠𝐧̠𝐠̠ “𝐩̠𝐡̠𝐞̂́” 𝐝̠𝐚̂̀𝐧̠?

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘎𝘶𝘥𝘰𝘶𝘥𝘢𝘮𝘢 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 đ𝘦̂́𝘯 𝘭𝘢̀ đ𝘢̣̆𝘤 𝘵𝘪́𝘯𝘩 𝘮𝘢̀ 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘳𝘪𝘦̂𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘴𝘰̛̉ 𝘩𝘶̛̃𝘶 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢[…]

Read more

𝟏𝟎 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨 đ𝐚̃ đ𝐚̣𝐭 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐡𝐮𝐮𝐧𝐢𝐧, 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 đ𝐚̃ “𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭” 𝐛𝐨̂́

𝘉𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘯𝘢̀𝘰 đ𝘰́, 𝘮𝘢̀ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘩𝘦̣̂ 𝘯𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘰̛̉ 𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘭𝘢̣𝘪 𝘷𝘶̛𝘰̛̣𝘵 𝘵𝘳𝘰̣̂𝘪 𝘩𝘰̛𝘯 𝘩𝘢̆̉𝘯 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘷𝘦̂̀ 𝘴𝘰̂́[…]

Read more

𝐃𝐮̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐉𝐢𝐧𝐜𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐤𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐨̣𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟓 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐡𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘯𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢 𝘮𝘦̣ 𝘴𝘦̃ 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘢̣𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘩𝘢́𝘶 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘴𝘰̂́ 𝘯𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 đ𝘢̣̆𝘤[…]

Read more

𝟓 𝐛𝐢́ 𝐚̂̉𝐧 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐩𝐡𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉

𝘔𝘰̣𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘦̂̀𝘶 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘣𝘰̣̂ 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘰́ đ𝘢̂̀𝘺 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘣𝘪́ 𝘢̂̉𝘯 𝘤𝘩𝘰 đ𝘦̂́𝘯 𝘤𝘶𝘰̂́𝘪 𝘤𝘶̀𝘯𝘨. 𝘊𝘩𝘰 𝘥𝘶̀ đ𝘰́[…]

Read more

𝟓 𝐜𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐨̂́𝐜 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐊𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘥𝘶̀ 𝘐𝘳𝘶𝘬𝘢 𝘜𝘮𝘪𝘯𝘰 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘺 𝘨𝘪𝘢́𝘰 đ𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘪𝘦̂𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰, 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘒𝘢𝘬𝘢𝘴𝘩𝘪 𝘏𝘢𝘵𝘢𝘬𝘦 𝘭𝘢̣𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨[…]

Read more

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐫𝐚 𝐜̠𝐡̠𝐞̂́𝐭̠ 𝐠̠𝐢̠𝐚̀, 𝐎𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐑̠𝐢̠𝐧̠ 𝐍̠𝐨̠𝐡̠𝐚̠𝐫̠𝐚̠ 𝐤̠𝐡̠𝐨̂𝐧̠𝐠̠ 𝐜̠𝐡̠𝐞̂́𝐭̠

𝘙𝘪𝘯 𝘕𝘰𝘩𝘢𝘳𝘢 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘹𝘦𝘮 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘰̂ 𝘨𝘢́𝘪 𝘤𝘰́ 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘢̉𝘯𝘩 𝘩𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘯̠𝘩̠𝘢̂́𝘵̠ 𝘵̠𝘳̠𝘶̠𝘺̠𝘦̣̂𝘯̠, 𝘯̠𝘨̠𝘶̛𝘰̛̀𝘪̠ 𝘨̠𝘪̠𝘢́𝘯̠ 𝘵̠𝘪̠𝘦̂́𝘱̠ 𝘨̠𝘢̂𝘺̠ 𝘳̠𝘢̠ đ𝘢̣𝘪̠[…]

Read more

𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐋𝐚̀ 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐁𝐨̣̂𝐜 𝐋𝐨̣̂ 𝐑𝐚̂́𝐭 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦

𝘓𝘢̀ 𝘧𝘢𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘦/ 𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤 𝘤𝘩𝘢̆́𝘯 𝘣𝘢̣𝘯 đ𝘢̃ 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘢̂́𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘬𝘺̃ 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵[…]

Read more

𝟏𝟎 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚̀𝐢 𝐜𝐚̆́𝐦 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐨̛̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̆́𝐜 𝐯𝐞̂̀ “𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝐜𝐮̃”

𝘓𝘢̀ 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘯𝘰̂́𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 đ𝘢̀𝘪 𝘰̛̉ 𝘭𝘢̀𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢/𝘢𝘯𝘪𝘮𝘦 𝘕𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘉𝘢̉𝘯, 𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 đ𝘢̃ đ𝘪 𝘲𝘶𝘢 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤[…]

Read more