𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐋𝐚̀ 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐁𝐨̣̂𝐜 𝐋𝐨̣̂ 𝐑𝐚̂́𝐭 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐍𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦

𝘓𝘢̀ 𝘧𝘢𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘦/ 𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤 𝘤𝘩𝘢̆́𝘯 𝘣𝘢̣𝘯 đ𝘢̃ 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘣𝘪̣ 𝘢̂́𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘬𝘺̃ 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵[…]

Read more

𝟏𝟎 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚̀𝐢 𝐜𝐚̆́𝐦 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐨̛̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̆́𝐜 𝐯𝐞̂̀ “𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝐜𝐮̃”

𝘓𝘢̀ 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘯𝘰̂́𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 đ𝘢̀𝘪 𝘰̛̉ 𝘭𝘢̀𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢/𝘢𝘯𝘪𝘮𝘦 𝘕𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘉𝘢̉𝘯, 𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 đ𝘢̃ đ𝘪 𝘲𝘶𝘢 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤[…]

Read more

𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨: 𝐁𝐢́ 𝐚̂̉𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 κɪɴʜ ʜᴏ𝐚̀ɴɢ 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐚̣𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐒𝐚𝐦𝐞𝐡𝐚𝐝𝐚, 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐢́ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐯𝐢̃ 𝐭𝐡𝐮́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮𝐨̂𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜

ν𝘶̃ κʜ𝘪́ 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘣𝘪́ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘩𝘪𝘦̂́𝘮, 𝘤𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘬𝘪𝘦̂́𝘮 𝘒𝘶𝘴𝘶𝘯𝘢𝘨𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘬𝘩𝘢̉[…]

Read more

𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛̠𝐢́ 𝐚̂̉𝐧̠, 𝐫𝐨̂́𝐭 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 “𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̂𝐧” 𝐉𝐢𝐫𝐚𝐢𝐲𝐚 𝐜𝐨́ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐧𝐚̀𝐨?

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰, 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘹𝘶𝘢̂́𝘵 𝘵𝘩𝘢̂𝘯 𝘵𝘶̛̀ 𝘤𝘢́𝘤 𝘨𝘪𝘢 𝘵𝘰̣̂𝘤 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘜𝘤𝘩𝘪𝘩𝘢 , 𝘏𝘺𝘶𝘨𝘢, 𝘚𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰𝘣𝘪,[…]

Read more

𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨: 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐕𝐞̂̀ 𝐍𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐆𝐨̂́𝐜 𝐂𝐮̉𝐚 𝐆𝐢𝐚 𝐓𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐇𝐚́𝐨 𝐒𝐚̆́𝐜

𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘣𝘪́ 𝘢̂̉𝘯 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰, 𝘷𝘢̀ 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 đ𝘢̃ 𝘵𝘢̣𝘰 𝘳𝘢 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘨𝘪𝘢̉ 𝘵𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵[…]

Read more

Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 đ𝐨̣̂ 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣ 𝐍𝐢𝐧𝐣𝐚, 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝐒 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐚𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘮𝘰̂̃𝘪 𝘯𝘪𝘯𝘫𝘢 đ𝘢̃ 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘏𝘰̣𝘤 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘴𝘦̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘮𝘰̣̂𝘵 ɴʜɪ𝘦̣̂м ν𝘶̣. Đ𝘢̂𝘺 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘢́𝘤𝘩 𝘬𝘪𝘦̂́𝘮[…]

Read more

𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨: 𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐊𝐚𝐠𝐮𝐲𝐚 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐊𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐚̂́𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟐 𝐥𝐚̂̀𝐧?

𝘒𝘢𝘨𝘶𝘺𝘢 𝘤𝘩𝘶̛𝘢 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘢̂́𝘯 𝘒𝘢𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘶̀ 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘰̣̂𝘤 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘖𝘵𝘴𝘶𝘵𝘴𝘶𝘬𝘪, 𝘵𝘢̣𝘪 𝘴𝘢𝘰 𝘭𝘢̣𝘪 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘷𝘢̣̂𝘺?[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐊𝐚𝐠𝐞 𝐤𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘦 𝘨𝘰̂́𝘤 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰, 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘹𝘦𝘮 đ𝘢̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘴𝘶̛̣ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘮 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘪𝘯𝘫𝘢 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̂́𝘱 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘶̛́𝘯𝘨[…]

Read more

𝟓 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ “𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚” ᴘʜᴏɴɢ 𝐚̂́ɴ 𝐊𝐚𝐫𝐦𝐚 “𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐚̉𝐨” 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨

𝘒𝘢𝘸𝘢𝘬𝘪 đ𝘢̃ đ𝘶̛𝘢 𝘳𝘢 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘺́ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘶́ 𝘷𝘪̣ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢 𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 56, đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘤𝘰̛ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘤𝘶̉𝘢[…]

Read more

𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨: 𝐓𝐨𝐩 𝟕 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐝𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐨 𝐒𝐚𝐬𝐮𝐤𝐞 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐞̂𝐧

𝘊𝘩𝘪𝘥𝘰𝘳𝘪 (𝘛𝘩𝘪𝘦̂𝘯 Đ𝘪𝘦̂̉𝘶) 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘩𝘦̣̂ 𝘭𝘰̂𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘵𝘢̣𝘰 𝘳𝘢 𝘣𝘰̛̉𝘪 𝘏𝘢𝘵𝘢𝘬𝘦 𝘒𝘢𝘬𝘢𝘴𝘩𝘪. 𝘊𝘩𝘪𝘦̂𝘶 𝘯𝘢̀𝘺 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘵𝘢̣𝘰[…]

Read more