𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐉𝐢𝐧𝐜𝐡𝐮𝐫𝐢𝐤𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?

𝘊𝘶̛̉𝘶 𝘝𝘪̃ 𝘒𝘶𝘳𝘢𝘮𝘢 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰̀𝘯 𝘯𝘶̛̃𝘢, 𝘷𝘢̣̂𝘺 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘑𝘪𝘯𝘤𝘩𝘶𝘳𝘪𝘬𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘛𝘩𝘢̣̂𝘱 𝘝𝘪̃ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨? 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯[…]

Read more

𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐊𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐮𝐚 𝐏𝐚𝐢𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐎𝐛𝐢𝐭𝐨?

𝘔𝘢̣̆𝘤 𝘥𝘶̀ 𝘤𝘰́ đ𝘰̂𝘪 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘨𝘪𝘰̂́𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢𝘶, 𝘵𝘢̣𝘪 𝘴𝘢𝘰 𝘒𝘢𝘬𝘢𝘴𝘩𝘪 𝘵𝘩𝘶𝘢 𝘗𝘢𝘪𝘯 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘤𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘖𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨[…]

Read more

Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐠𝐢̀ 𝐬𝐞̃ 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐉𝐢𝐫𝐚𝐢𝐲𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐇𝐨𝐤𝐚𝐠𝐞?

𝘉𝘢̣𝘯 đ𝘢̃ 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘵𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘑𝘪𝘳𝘢𝘪𝘺𝘢 𝘴𝘦̃ 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘏𝘰𝘬𝘢𝘨𝘦 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘶̛𝘢? 𝘛𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘛𝘴𝘶𝘯𝘢𝘥𝘦 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘮 𝘤𝘩𝘪́ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤[…]

Read more

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐔𝐜𝐡𝐢𝐡𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨̂́𝐢 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 (𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐈)

Đ𝘰̂́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘧𝘢𝘯, 𝘔𝘢𝘯𝘨𝘢 – 𝘈𝘯𝘪𝘮𝘦 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘢́𝘤 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 đ𝘢̂̀𝘺 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘩𝘢̂́𝘱 𝘥𝘢̂̃𝘯, 𝘮𝘢̣𝘤𝘩 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘮𝘢̣𝘤𝘩[…]

Read more

𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐬𝐞̃ 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐠𝐢̀ 𝐤𝐡𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐂𝐮̛̉𝐮 𝐕𝐢̃ 𝐊𝐮𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐧𝐮̛̃𝐚

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢 𝘉𝘰𝘳𝘶𝘵𝘰, 𝘒𝘶𝘳𝘢𝘮𝘢 đ𝘢̃ 𝘵𝘢𝘯 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰̀𝘯 𝘰̛̉ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘰̛ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰. 𝘝𝘪̀ 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘮𝘢̀ 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰[…]

Read more

𝐍𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐨̛̀ 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐜𝐨́ 𝐥𝐞̃ đ𝐚̃ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐆𝐚𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢

𝘕𝘦̂́𝘶 𝘮𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘰̛̀ 𝘤𝘰́ 𝘐𝘳𝘶𝘬𝘢 𝘣𝘦̂𝘯 𝘤𝘢̣𝘯𝘩, 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤 𝘴𝘦̃ 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘎𝘢𝘢𝘳𝘢 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘩𝘢𝘪. 𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 đ𝘰̛̀𝘪[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟐𝟎 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 (𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐈)

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰, 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘕𝘪𝘯𝘫𝘢 đ𝘢̃ 𝘤𝘰̂́ 𝘨𝘢̆́𝘯𝘨 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘶̛̣ 𝘷𝘶̛𝘰̛𝘯 𝘵𝘰̛́𝘪 đ𝘪̉𝘯𝘩 𝘤𝘢𝘰 𝘯𝘩𝘰̛̀ 𝘵𝘢̀𝘪 𝘯𝘢̆𝘯𝘨,[…]

Read more

𝟔 𝐊𝐲̃ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝟔 𝐊𝐲̃ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐕𝐚̀ 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨́ 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐊𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐍𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐢̣ “𝐏𝐡𝐞̂́”𝐨 𝐕𝐚̀ 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨́ 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐊𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐍𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐢̣ “𝐏𝐡𝐞̂́”

𝘎𝘢̣̆𝘱 𝘮𝘢̂́𝘺 𝘬𝘺̃ 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘯𝘢̀𝘺 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘯𝘦̂𝘯 𝘹𝘢̀𝘪 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤. 𝘊𝘰́ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘴𝘰̂́ 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘯𝘩𝘢̂̃𝘯 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘵[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐊𝐨𝐧𝐨𝐡𝐚 (𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐈)

𝘛𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰, 𝘷𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘷𝘶̣ 𝘭𝘢̀ 1 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘷𝘰̂ 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘳𝘰̣𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘶𝘰̣̂𝘤 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘪𝘯𝘫𝘢.[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟐𝟎 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 (𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐈)

𝘛𝘢̂́𝘵 𝘤𝘢̉ 𝘤𝘢́𝘤 𝘧𝘢𝘯 “𝘳𝘶𝘰̣̂𝘵” 𝘤𝘶̉𝘢 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 đ𝘦̂̀𝘶 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘳𝘰̃ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘩𝘶̀𝘯𝘨 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰, 𝘤𝘶̣ 𝘵𝘩𝘦̂̉[…]

Read more