𝟔 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐛𝐢̣ “𝐩𝐡𝐞̂́”

𝐺𝑎̣̆𝑝 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 𝑥𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐. 𝐶𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̂̃𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡[…]

Read more

𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨: 𝐓𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢̃ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢̀𝐚 𝐤𝐡𝐨́𝐚 đ𝐞̂̉ “𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡” 𝐊𝐮𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢?

𝐵𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑇ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑉𝑖̃ đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑎𝑘𝑟𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝐾𝑢𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑎̂𝑦 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 đ𝑒̂̉[…]

Read more

𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨: 𝐕𝐢̀ 𝐬𝐚𝐨 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐨́𝐜 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧 𝐡𝐚𝐲 𝐁𝐨𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝟐 𝐫𝐚̂𝐮, 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐊𝐢𝐬𝐡𝐢𝐦𝐨𝐭𝐨 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡

𝐾𝑖𝑠ℎ𝑖𝑚𝑜𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝐵𝑜𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑁𝑎𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑆𝑎𝑠𝑢𝑘𝑒, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 ℎ𝑜̣ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑠𝑎𝑜 𝑐𝑢̉𝑎[…]

Read more

𝐍𝐚𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐮̛̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓𝟒, 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐇𝐨𝐤𝐚𝐠𝐞 đ𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐥𝐨̛̀𝐢 đ𝐨̂̀𝐧?

𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑁𝑎𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐵𝑜𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑎𝑝 54 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛[…]

Read more