𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞: Đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐯𝐞̂́𝐭 𝐬𝐞̣𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐊𝐚𝐢𝐝𝐨 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐙𝐨𝐫𝐨 đ𝐚̃ đ𝐮̉ 𝐭𝐚̂̀𝐦 đ𝐞̂̉ 𝐬𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 “𝐛𝐨̂́ 𝐯𝐨̛̣” 𝐎𝐝𝐞𝐧?

𝑍𝑜𝑟𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ 2 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑠𝑒̣𝑜 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝐾𝑎𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑢 𝑚𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑜̛̉ 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒[…]

Read more

𝐁𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐋𝐮𝐟𝐟𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐲̀ 𝐤𝐞̉ 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠?

𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑒́𝑚 𝑏𝑎𝑦 𝑘𝑒̉ 𝑡ℎ𝑢̀, ℎ𝑎̣ 𝑔𝑢̣𝑐 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜[…]

Read more