𝐓𝐎𝐏 𝟓 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐝𝐚̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞

𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐤𝐢 𝐯𝐮̃ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭

𝐷𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝐻𝑎𝑘𝑖 𝑉𝑢̃ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 (𝐵𝑢𝑠𝑜𝑠ℎ𝑜𝑘𝑢 𝐻𝑎𝑘𝑖) 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡. 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑑𝑎𝑛ℎ[…]

Read more

𝐋𝐲́ 𝐝𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐨̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚̂𝐧, 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̉𝐚 𝐯𝐮𝐚 𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐚̣̆𝐜

𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑡 𝑎̉𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 đ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̀𝑛 𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎̀[…]

Read more

𝐎𝐝𝐚 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝐦.𝐨.𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐚𝐦𝐢 𝐨̛̉ 𝐖𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛𝐞́ đ𝐢

𝑃ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑜̉𝑖 : 𝑇𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖, 𝑂𝑑𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑒̃ ℎ𝑎̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑐𝑜́[…]

Read more

6 𝒕𝒓𝒂̣̂𝒏 đ𝒂́𝒏𝒉 1 𝒄𝒉𝒐̣𝒊 1 𝒎𝒂̀ 𝑹𝒐𝒃𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂, 𝒔𝒐̂́ 3 𝒄𝒐̀𝒏 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂̉𝒐 𝒄𝒐̂̉ 𝒃𝒂̆𝒏𝒈 𝑴𝒖̃ 𝑹𝒐̛𝒎 𝒔𝒖𝒚́𝒕 𝒃𝒊̣ “𝒄𝒉𝒐̂𝒏 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈”

𝑅𝑜𝑏𝑖𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 1 đ𝑜̂́𝑖 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̃ 𝑥𝑜̛𝑖 đ𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑒́! 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒, 𝑁𝑖𝑐𝑜 𝑅𝑜𝑏𝑖𝑛[…]

Read more