𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ “𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐡𝐞̉”, đ𝐚̂𝐲 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̀ 𝟑 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐱𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢 𝐨̛̉ 𝐚𝐫𝐜 𝐖𝐚𝐧𝐨

𝐶𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑝 3 𝑑𝑎𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑥𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑏𝑎̆𝑛𝑔 𝑀𝑢̃ 𝑅𝑜̛𝑚 𝑆𝑎𝑛𝑗𝑖 𝑥𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔[…]

Read more

𝐓𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀, 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐙𝐨𝐫𝐨 𝐥𝐚̀𝐦 “𝐯𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́” 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂́𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟎𝟏𝟓

𝑇ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑎̉ 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑆𝑎𝑛𝑗𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑢̃ 𝑘ℎ𝑖́ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑢 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ 𝑒𝑚. 𝐶𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟎𝟏𝟓, 𝐋𝐚𝐰 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐝 𝐜𝐨́ đ𝐮̉ 𝐬𝐮̛́𝐜 đ𝐨̂́𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐁𝐢𝐠 𝐌𝐨𝐦?

𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑝 1015 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑆𝑎𝑛𝑗𝑖 𝑡𝑜̉𝑎 𝑠𝑎́𝑛𝑔, 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑝ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑒̂𝑛[…]

Read more

𝐒𝐨𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟎𝟏𝟒: 𝐕𝐮𝐚 𝐇𝐚̉𝐢 𝐓𝐚̣̆𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐉𝐨𝐲 𝐁𝐨𝐲 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐫𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭? (𝐏.𝟏)

𝐶𝑜́ 𝑙𝑒̃ 𝐽𝑜𝑦 𝐵𝑜𝑦 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑖 𝑡𝑒̂𝑛 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖̀𝑚 𝑟𝑎 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒, 𝑣𝑎̀ đ𝑒̂́𝑛 𝐿𝑎𝑢𝑔ℎ[…]

Read more

𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞: 𝐁𝐢̣ 𝐊𝐚𝐢𝐝𝐨 𝐞́𝐩 𝐫𝐨̛𝐢 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧, 𝐌𝐨𝐦𝐨𝐧𝐨𝐬𝐮𝐤𝐞 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐦𝐨̂̀𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́ 𝐡𝐚𝐲 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐨̣̂ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐋𝐮𝐟𝐟𝐲?

𝐿𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑎̀ 𝐾𝑎𝑖𝑑𝑜 đ𝑎̃ 𝑒́𝑝 𝑀𝑜𝑚𝑜𝑛𝑜𝑠𝑢𝑘𝑒 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑆ℎ𝑖𝑛𝑜𝑏𝑢 𝑟𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 đ𝑎̉𝑜 𝑄𝑢𝑦̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔[…]

Read more

𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞: 𝟓 𝐛𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐩𝐡𝐚́

𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 đ𝑎̂̀𝑦 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡. 𝑉𝑎̀ đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑏𝑖́ 𝑎̂̉𝑛 𝑣𝑎̂̃𝑛[…]

Read more

𝟑 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐚̀ “𝐅𝐚𝐧 𝐫𝐮𝐨̣̂𝐭” 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐤𝐡𝐢 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗

𝐶ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑑𝑖̣𝑝 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑓𝑎𝑛 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒 𝑡𝑖̀𝑚 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔[…]

Read more

𝐁𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐚́𝐲 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐮̃ 𝐑𝐨̛𝐦, đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝟓 𝐂𝐲𝐛𝐨𝐫𝐠𝐬 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞

𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒, 𝑐𝑦𝑏𝑜𝑟𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑎́𝑦 𝑚𝑜́𝑐. 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑘𝑦, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔[…]

Read more