𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞: 𝟏𝟎 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐭𝐨̂́𝐜 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐮̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐚̆𝐧 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐲̉, 𝐬𝐨̂́ 𝟏 𝐥𝐚̀ 𝐕𝐮𝐚 𝐁𝐨́𝐧𝐠 𝐓𝐨̂́𝐢

𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑢̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑒̂̀ 𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̛́ 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑦̉ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑐 đ𝑜̣̂ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̣𝑖[…]

Read more

𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞: 𝟓 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐲̉ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 đ𝐨̣̂𝐜 đ𝐚́𝐨 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜

Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑦̉ 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜? 𝑃ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑜́ 1[…]

Read more

𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞: 𝟓 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐮̃ 𝐑𝐨̛𝐦 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐋𝐮𝐟𝐟𝐲 𝐯𝐚̆́𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭

𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑛 𝑐𝑎̂́𝑝, đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 5 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑢̛̉ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 𝑙𝑎̃𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛[…]

Read more

𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞: 𝟔 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐋𝐮𝐟𝐟𝐲 𝐡𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢̀ 𝐛𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐮̃ 𝐑𝐨̛𝐦, 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐦 𝐜𝐡𝐢́ đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐢 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧

𝐵𝑜̛̉𝑖 𝑣𝑖̀ 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎̆𝑛𝑔 𝑀𝑢̃ 𝑅𝑜̛𝑚.[…]

Read more

𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞: 𝐁𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 “𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐨̂̀𝐧” 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐊𝐚𝐢𝐝𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐎𝐝𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐜 𝐡𝐨̣𝐚 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 “𝟏 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐛𝐞́𝐨”

𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡𝑜̀ 𝑚𝑜̀ 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣ 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎́𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝐾𝑎𝑖𝑑𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔? 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ ℎ𝑒́[…]

Read more

𝐒𝐮𝐧𝐠 𝐬𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐢𝐝𝐨𝐥 𝐭𝐨́𝐜 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢, 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐟𝐚𝐧 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐎𝐝𝐚 đ𝐮̛̀𝐧𝐠 “𝐝𝐢̀𝐦 𝐡𝐚̀𝐧𝐠” 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢 𝐧𝐮̛̃𝐚

𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑝 1015 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎̀𝑛 𝑡𝑜̉𝑎 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑆𝑎𝑛𝑗𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑎𝑛ℎ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑐𝑢̛́𝑢 𝐶ℎ𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑖̣𝑝[…]

Read more