𝐓𝐚̣𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̆́𝐦 𝐯𝐚̀𝐨 𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧, 𝐜𝐨̂ 𝐭𝐚 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐊𝐚𝐢𝐝𝐨?

𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒, 𝑁𝑖𝑐𝑜 𝑅𝑜𝑏𝑖𝑛 (đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑑𝑎𝑛ℎ “Đ𝑢̛́𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑄𝑢𝑦̉”) 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑐𝑜̂̉ 𝑐𝑢̉𝑎[…]

Read more