𝟔 𝐛𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐩 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐚̉ 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐲̀ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮

Tên của những băng hải tặc này chỉ cần nhắc đến thì ai cũng phải trầm trồ đấy! Kỷ nguyên[…]

Read more

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 “𝐦𝐚𝐢𝐧” 𝐋𝐮𝐟𝐟𝐲, 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐚̀𝐲 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐚̆́𝐦 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐲̉ 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐮̃ 𝐑𝐨̛𝐦

Chắc hẳn nhiều người cho rằng trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi của Luffy chính là trái mạnh nhất[…]

Read more

“𝐊𝐞̉ 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐤𝐞̉ 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧”- 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐚̀𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐦𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐋𝐮𝐟𝐟𝐲 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐥𝐨̂̀ đ𝐞̂̉ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐢 𝐊𝐚𝐢𝐝𝐨

Moriah với Kaido vốn là kẻ thù không đội trời chung, việc nhân vật này sẽ xuất hiện tại Wano[…]

Read more