𝐌𝐨𝐫𝐨 𝐭𝐚𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐜𝐮́ đ𝐚̂́𝐦 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐆𝐨𝐤𝐮, 𝐤𝐡𝐞́𝐩 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐚́𝐢 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̃𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐫𝐜 𝐧𝐚̀𝐲

𝑀𝑜̛̉ đ𝑎̂̀𝑢 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑜𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑙 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟 𝑐ℎ𝑎𝑝 66 𝑙𝑎̀ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑏𝑖𝑛ℎ đ𝑎̃ ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̣𝑐, ℎ𝑜̣ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔[…]

Read more