𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞 𝟏𝟎𝟏𝟗 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 “𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐮̃ 𝐑𝐨̛𝐦” đ𝐚̃ 𝐨̛̉ 𝐜𝐚̂́𝐩 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐨𝐛𝐢 𝐑𝐨𝐩𝐩𝐨

𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑢̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑏𝑎 𝑞𝑢𝑎́𝑖 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑘𝑦 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎̣𝑐. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔[…]

Read more

𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞̂̉ 𝐛𝐮̣𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐥𝐨𝐚̣𝐭 𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞, 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐜𝐚́𝐜 𝐟𝐚𝐧 “𝐛𝐚̆́𝐭 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐝” 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡

𝐶𝐹𝑎𝑛 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑢̛̣𝑎 𝑚𝑢𝑜̂́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑙𝑜̂̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑣𝑜̂ 𝑏𝑖𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖. 𝑂𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑒𝑐𝑒[…]

Read more

𝐎𝐝𝐚 𝐱𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐋𝐮𝐟𝐟𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐨́ 𝐆𝐞𝐚𝐫 𝟓 đ𝐞̂̉ đ𝐚̂́𝐮 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐊𝐚𝐢𝐝𝐨

𝐾𝑎𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ “𝑆𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖”. Đ𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́, ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑙𝑎̀[…]

Read more