𝟓 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐲̀ 𝐪𝐮𝐚̣̆𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐊𝐮𝐳𝐚𝐧 “𝐛𝐨̉ 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐨̂́𝐢” 𝐤𝐡𝐢 𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐇𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐑𝐚̂𝐮 Đ𝐞𝐧

𝑇𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑆𝑎𝑘𝑎𝑧𝑢𝑘𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝐾𝑢𝑧𝑎𝑛? 𝑆𝑎𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑑𝑎̀𝑖 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖[…]

Read more

𝐒𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐥𝐚̀ 𝐓𝐮̛́ 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐨́ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐢 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐂𝐨𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢!

𝐵𝑖𝑔 𝑀𝑜𝑚 𝑡𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑏𝑜̂́ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔, 𝑛𝑜̛𝑖 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢̉𝑛𝑔 𝑡𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑜𝑎̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉[…]

Read more

𝐍𝐡𝐢̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐬𝐜𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥 𝐭𝐚𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐞̣̂ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐟𝐚𝐧, 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 ‘𝐠𝐚̣𝐜𝐡 đ𝐚́’ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐧𝐠𝐨̂𝐧 𝐬𝐨̂́𝐜 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐯𝐞̣̂ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮

𝘕𝘩𝘢̆́𝘤 𝘵𝘰̛́𝘪 𝘕𝘨𝘰̂ 𝘔𝘢𝘪 𝘕𝘩𝘶𝘦̣̂ 𝘎𝘪𝘢𝘯𝘨, 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘩𝘢̂𝘮 𝘮𝘰̣̂ 𝘤𝘩𝘢̀𝘯𝘨 ‘𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘶̉ 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘩𝘪́𝘱’ 𝘩𝘢̆̉𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘲𝘶𝘦̂𝘯 𝘭𝘶̀𝘮[…]

Read more

𝐇𝐢𝐞̂́𝐦 𝐜𝐨́ 𝐤𝐡𝐨́ 𝐭𝐢̀𝐦: 𝐇𝐞́ 𝐥𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐞̂̃ 𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̉𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐍𝐠𝐨̂ 𝐌𝐚𝐢 𝐍𝐡𝐮𝐞̣̂ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠

𝘝𝘪𝘦̣̂𝘤 𝘤𝘰́ 𝘲𝘶𝘢́ 𝘪́𝘵 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘢̉𝘯𝘩 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢̣̆𝘱 đ𝘰̂𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘦́ 𝘭𝘰̣̂ 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘧𝘢𝘯𝘴 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘷𝘰̂ 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘩𝘢́𝘰 𝘩𝘶̛́𝘤,[…]

Read more

𝐋𝐲 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 ‘𝐬𝐚𝐲 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠’ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜, 𝐧𝐮̛̉𝐚 𝐧𝐚̆𝐦 𝐬𝐚𝐮 𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚 đ𝐞̂́𝐧 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐨̛̣ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐥𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝟖 𝐜𝐡𝐮̛̃ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 ‘𝐫𝐮̣𝐧𝐠 𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚𝐲’

𝘊𝘰̀𝘯 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯, 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘢̂́𝘺 𝘯𝘢̆𝘮 𝘣𝘦̂𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘩 𝘭𝘢̣𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘳𝘢 𝘨𝘪𝘰̣𝘯𝘨 𝘯𝘰́𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘦̣𝘯 𝘯𝘨𝘢̀𝘰 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘬𝘩𝘰́𝘤 𝘤𝘶̉𝘢[…]

Read more

𝐍𝐡𝐚̀ 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐩𝐡𝐚́ 𝐬𝐚̉𝐧, 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮̣𝐜 𝐯𝐨̛̣ 𝐯𝐞̂̀ đ𝐨̀𝐢 𝐧𝐨̛̣ 𝐜𝐮̃ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐝𝐚̣̆𝐧 ‘𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̃𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐚𝐲’, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̂ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐚𝐧𝐡 ‘𝐜𝐡𝐨̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐚́’

‘𝘛𝘩𝘢̣̂𝘮 𝘤𝘩𝘪́ 𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘰̀𝘯 𝘴𝘶𝘰̂́𝘵 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘨𝘪𝘶̣𝘤 𝘷𝘰̛̣ đ𝘰̀𝘪 𝘩𝘢𝘪 𝘵𝘳𝘢̆𝘮 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘯𝘨𝘰𝘢̣𝘪 𝘮𝘶̛𝘰̛̣𝘯 𝘤𝘢́𝘤𝘩 đ𝘰́ 𝘷𝘢̀𝘪 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 đ𝘦̂̉[…]

Read more

𝐕𝐮̛̀𝐚 ‘𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐧𝐡’ 𝐤𝐡𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐚̉𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐢́𝐭 𝐡𝐨̂𝐦, 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐀𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤-𝐢𝐧 𝐧𝐨̛𝐢 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐞̣𝐧 𝐡𝐨̀, 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐧𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐮̃?

Đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢́𝘪 𝘯𝘢̀𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘢̣𝘯 𝘨𝘢́𝘪 𝘤𝘶̃ 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘏𝘢̉𝘪 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘥𝘢̂𝘯 𝘮𝘢̣𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̉𝘪 𝘣𝘢́𝘯 𝘵𝘪́𝘯 𝘣𝘢́𝘯 𝘯𝘨𝘩𝘪. 𝘛𝘰̂́𝘪 𝘲𝘶𝘢[…]

Read more

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐔𝐜𝐡𝐢𝐡𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨̂́𝐢 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 (𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐈)

Đ𝘰̂́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘧𝘢𝘯, 𝘔𝘢𝘯𝘨𝘢 – 𝘈𝘯𝘪𝘮𝘦 𝘕𝘢𝘳𝘶𝘵𝘰 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘵𝘢́𝘤 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 đ𝘢̂̀𝘺 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘩𝘢̂́𝘱 𝘥𝘢̂̃𝘯, 𝘮𝘢̣𝘤𝘩 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘮𝘢̣𝘤𝘩[…]

Read more